Sportsko privredno društvo mogu osnivati i fizička i pravna lica, i to kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Dakle, nije moguće osnivanje ortačkih i komanditnih društava (društava lica) kao sporskih privrednih društava.

Sportsko privredno društvo može obavljati sportsku aktivnost i sportsku delatnost ako:

1. Ispunjava uslove iz člana 35. Zakona o sportu a to su da društvo ima:
1) učlanjene ili ugovorom angažovane sportiste;
2) angažovane sportske stručnjake u zavisnosti od vrste delatnosti;
3) obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte i sportsku opremu;
4) odgovarajuću unutrašnju organizaciju i finansijska sredstva, ako učestvuje u sportskim takmičenjima;
5) osiguranu bezbednost sportista i drugih učesnika pri obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti;
6) odgovarajući broj životinja u sportu u kojem učestvuju životinje.
Sportska organizacija koja učestvuje u sportskim takmičenjima obavezno u nazivu ispred reči „klub“ sadrži naziv sportske grane ili discipline u kojoj se takmiči, a ako učestvuje u sportskim takmičenjima u više sportskih grana ili disciplina, u nazivu obavezno sadrži reči: „sportski klub“. Sportska organizacija može učestvovati u sportskim takmičenjima ukoliko je član, odnosno ako je registrovana kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i ako ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

2. Obezbedi da se sportske aktivnosti i delatnosti obavljaju kao pretežna delatnost sportskog privrednog društva.

Dakle, sportsko privredno društvo mora obavljati sportsku delatnost kao pretežnu delatnost.

Poslovanje sportskog privrednog društva

Zakonom su propisane određene obaveze, odnosno ograničenja poslovanja sportskih privrednih društava. Naziv sportskog privrednog društva ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta kome pripada sportsko privredno društvo ili o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Jedna od najznačajnijih odredbi se upravo tiče raspodele dobiti i kapitala. Društvo koje u tekućoj godini ostvari neto dobit, mora najmanje 70% te dobiti da reinvestira u sportsku delatnost kojom se bavi. Isto lice ne može direktno, posredno ili preko povezanih lica, u smislu Zakona o privrednim društvima, biti vlasnik, odnosno imati udele ili akcije u više od jednog sportskog privrednog društva u istom stepenu takmičenja, a u okviru iste grane sporta može imati udele ili akcije na koje otpada najviše 5% osnovnog kapitala sportskog privrednog društva samo u još jednom sportskom privrednom društvu.

Udele, odnosno akcije sportskog privrednog društva ne mogu, direktno, posredno ili preko povezanih lica da imaju lica čiji poslovi i aktivnosti mogu neposredno da utiču na takmičenje u odgovarajućoj grani sporta, odnosno stepenu takmičenja (sportske sudije, sportski posrednici, sportisti, treneri i dr.), kao i vlasnici sportskih kladionica i zaposleni u sportskim kladionicama.

Ukoliko neko lice stekne udele, odnosno akcije suprotno gore navedenim odredbama, dužno je da bez odlaganja otuđi svoj udeo, odnosno akcije koje je steklo iako nije na to imalo pravo, a dok to ne učini ne može da ostvari prava iz stečenih udela, odnosno akcija ni u jednoj sportskoj organizaciji. Do otuđenja udela, odnosno akcija, prava iz udela, odnosno akcija ostvaruje poverenik koga imenuje nadležni nacionalni granski sportski savez.

Lice koje ima udele ili akcije u sportskom privrednom društvu, a koje je izabrano ili imenovano na javnu funkciju ili na funkciju u organu političke stranke dužno je da u roku od 30 dana od dana izbora ili imenovanja upravljačka prava po osnovu udela ili akcija prenese na pravno ili fizičko lice koje nije sa njim povezano lice, da ih ono, u svoje ime, a za račun funkcionera, vrši do prestanka javne funkcije, odnosno funkcije u organu političke stranke i da o ovom prenosu obavesti sportsko privredno društvo.
Sticanje udela, odnosno akcija suprotno Zakonu o sportu, ništavno je.

Na sportsko privredno društvo osnovano u formi akcionarskog društva ne primenjuju se odredbe zakona kojim je regulisano preuzimanje akcionarskih društava putem objavljivanja ponuda za preuzimanje.

Takođe, zakon pravi i izuzetke od opštih pravila koja važe za privredna društva. Na povredu konkurencije pri obavljanju sportskih delatnosti shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje zaštita konkurencije, osim ako to nije suprotno samoj prirodi sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti. Na rešavanje sporova nastalih u vezi sa obavljanjem sportskih aktivnosti i delatnosti sportskog privrednog društva sa drugim učesnicima u sistemu sporta shodno se primenjuju odredbe Zakona o sportu koje se tiču sportske arbitraže.

Sportsko privredno društvo može da angažuje, odnosno registruje sportiste i sportske stručnjake na osnovu zaključenog ugovora, ali zakonom nije ograničena vrsta ugovora, pa se različita lica mogu angažovati na osnovu različitih vrsta ugovora.

Poslednja izmena dana 28. avgusta 2016. u 19:31


Selena Marković

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »