Knjižno odobrenje je poslovni dokument koji izdaje jedan privredni subjekat drugom kada želi da umanji već nastalo zaduženje svog partnera.

Na primer, ukoliko prodavac želi da odobri popust kupcu kome je već isporučena roba i izdat račun, izdaje kupcu knjižno odobrenje koje je dokument o smanjenju duga kupca za već primljenu robu.

Knjižno odobrenje najčešće se izdaje u slučaju naknadnog odobravanja popusta kupcu, ali se javlja i u drugim slučajevima. U slučaju da kupac po isporuci konstatuje da roba koju je primio ima grešku ili je lošijeg kvaliteta od one prikazane na računu, sačini zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i po tom osnovu zahteva smanjenje zaduženja od prodavca, prodavac može da izađe u susret kupcu i izda knjižno odobrenje kojim umanjuje već izdati račun za iznos koji je kupac zahtevao.

Knjižno odobrenje može da se javi i kada se posao ugovara uz primenu valutne klauzule. Valutna klauzula je odredba ugovora kojom se iznos transakcije vezuje za vrednost strane valute, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti, primenom ugovorenog kursa. Praktično, ugovorne strane dogovaraju koliko iznosi vrednost posla u stranoj valuti i na koji način će se prilikom fakturisanja i plaćanja vršiti preračun na domaću valutu. ((U našoj privredi dozvoljeno je ugovoriti vrednost posla u stranoj valuti, ali je obavezno plaćati u domaćoj, osim u nekim izuzetnim slučajevima, kada je moguće izvršiti plaćanje u devizama između domaćih subjekata.))

Ukoliko prodavac i kupac ugovore da se plaćanje vrši po kursu na dan plaćanja, a prodavac pre toga izda kupcu račun u dinarima primenom drugog kursa, na dan plaćanja javiće se kursna razlika. Ukoliko je kursna razlika negativna, prodavac će kupcu izdati knjižno odobrenje na iznos kursne razlike.

Na primer, prodavac i kupac su ugovorili prižanje usluge u vrednosti od 100 EUR. Prodavac će kupcu fakturisati uslugu nakon što bude isporučena, primenom kursa na dan fakturisanja. Plaćanje će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti primenom kursa na dan plaćanja.

Prodavac je pružio uslugu kupcu i ispostavio račun. Pošto je kurs na dan fakturisanja iznosio 120 RSD/EUR, faktura je glasila na 12.000 RSD. Kupac je iskoristio rok plaćanja od 60 dana koliko mu je odobrio prodavac. U međuvremenu, dinar je ojačao i kurs na dan plaćanja iznosi 100 RSD/EUR.

Kupac plaća prodavcu 10.000 dinara. Razlika od 2.000 dinara je kursna razlika, a prodavac će na ovaj iznos izdati knjižno odobrenje kupcu, jer ne potražuje od njega razliku od 2.000 dinara. Kupac je uplatom od 10.000 dinara izmirio celokupnu obavezu, a u knjigovodstvu će se ova razlika zatvoriti knjiženjem kursne razlike na osnovu knjižnog odobrenja.

Kako izgleda knjižno odobrenje?

Obrazac knjižnog odobrenja nije propisan. Ipak, knjižno odobrenje mora da sadrži neke osnovne elemente, koji su uslovljeni zakonom ((Zakon o računovodstvu, član 8; Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 21 i 31)) i dobrom poslovnom praksom.

Knjižno odobrenje treba da sadrži: ((Član 15, Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“ broj 123/12)))

 • naziv, adresu i PIB izdavaoca dokumenta,
 • mesto i datum izdavanja,
 • redni broj dokumenta,
 • naziv, adresu i PIB primaoca dokumenta,
 • iznos za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV, poresku stopu i iznos za koji je smanjen iznos obračunatog PDV (u slučaju kada je prodavac u sistemu PDV-a)
 • iznos za koji je smanjen dug kupca
 • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate (ukoliko se primenjuje)
 • broj i datum izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga koji se nakndano umanjuje knjižnim odobrenjem.

Ukoliko je prodavac koji izdaje knjižno odobrenje u sistemu PDV-a, u njemu će iskazati posebno podatke o osnovici, poreskoj stopi, iznosu poreza i ukupnom iznosu sa porezom na koji glasi knjižno odobrenje.

Matematički, to može da učini na dva načina. Da pođe od iznosa popusta koji primenjuje na cenu bez PDV-a (osnovicu poreza), pa da primenom stope PDV-a (10% ili 20%) izračuna umanjenje poreza, i konačno sabiranjem ova dva iznos dođe do vrednosti za koju smanjuje iznos računa.

Ukoliko pak prodavac kupca obavesti da će mu odobriti određeni iznos na vrednost sa PDV-om, potrebno je da ovaj iznos podeli sa 1,2 (ukoliko je promet oporeziv opštom stopom PDV-a) odnosno sa 1,1 (ukoliko je promet oporeziv posebnom stopom PDV-a) i da tako dobije osnovicu. Dalje na osnovu toga može obračunati iznos umanjenja poreza, pa sve tri cifre posebno iskazati u knjižnom odobrenju.

Ukoliko prodavac nije u sistemu PDV-a, prikazuje samo podatke koji su relevantni, odnosno izostavlja podatak o iznosu poreza, osnovici, poreskoj stopi, napomenu o sistemu naplate i itd.

Obaveštenje o ispravci odbitka prethodnog PDV-a

Ukoliko se knjižnim odobrenjem utiče na promet dobara i usluga na koji je obračunat PDV, knjižno odobrenje može da sadrži još jedan element a to je obaveštenje o ispravci prethodnog poreza od strane primaoca dobara.

Zakon ne nalaže da obaveštenje bude deo knjižnog odobrenja. Međutim, posedovanje pisanog obaveštenja je uslov koji prodavac mora da ispuni da bi mogao da smanji svoju PDV obavezu. Ovaj uslov propisan je članom 21 Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zbog toga ga mnogi prodavci unose u tekst knjižnog odobrenja.

Ukoliko prodavac ne poseduje pisano obaveštenje kupca da je ovaj ispravio odbitak PDV-a po knjižnom odobrenju, ni on ne može umanjiti svoju PDV obavezu na osnovu istog dokumenta.

Naime, pretpostavimo da su i kupac i prodavac u sistemu PDV-a. Prodavac je isporučio robu i dostavio račun kupcu. Iskazani PDV u računu prodavca kupac je koristio kao odbitni, a prodavac je prikazao u svojoj poreskoj prijavi kao svoju poresku obavezu.

Naknadno prodavac izdaje knjižno odobrenje na ime popusta svom kupcu. Po osnovu knjižnog odobrenja smanjuje se prodavčeva poreska obaveza po osnovu poreza na dodatu vrednost. Istovremeno, kod kupca dolazi do smanjenja PDV koji je on koristio kao odbitni po prvobitnom računu koji je primio od prodavca.

Međutim, da bi mogao da smanji svoju obavezu, prodavac mora da primi od kupca pismeno obaveštenje da je kupac takođe smanjio iznos poreza koji je odbio po prvobitnom računu.

Zbog toga dobavljači (prodavci) u samo knjižno odobrenje unose tekst obaveštenja o ispravci prethodnog poreza. U njemu kupac zaokruživanjem treba da odabere odgovarajuću izjavu:

 • Da je po prvobitnom računu koristio odbitni PDV-a koji je ispravio (umanjio) za iznos poreza koji je sadržan u knjižnom odobrenju
 • Da po prvobitnom računu nije imao pravo odbitka PDV-a, te da ne vrši korekcije
 • Da nije obveznik PDV-a (nije u sistemu PDV-a)

Knjižno odobrenje dostavlja se u dva primerka, od kojih kupac jedno zadržava, a drugo overeno vraća dobavljaču.

Kupac iz našeg primera dužan je da izvrši ispravku PDV koji je odbio po prvobitnom računu dobavljača.

Dobavljač iz našeg primera može da umanji svoju poresku obavezu samo ako primi pismeno obaveštenje od kupca da je on umanjio odbitnu stavku u skladu sa knjižnim odobrenjem.

Na kraju treba napomenuti da se izmena poreske osnovice i poreske obaveze odnosno odbitka poreza sprovodi u onom periodu u kojem je nastala izmena poreske osnovice.

Dakle, ukoliko se izdaje knjižno odbrenje u aprilu mesecu za račun koji je izdat u januaru iste godine, izmene poreske osnovice i poreza prikazuju se u poreskoj prijavi za mesec april. Naime, smatra se da je do promene došlo na dan overe knjižnog odobrenja od strane kupca.

Primer knjižnog odobrenja možete preuzeti iz sekcije Dokumenti na našem portalu.

Poslednja izmena dana 19. aprila 2016. u 22:39


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »