Slobodno možemo reći da je poslednjih par godina u našoj zemlji bilo revolucionarno u pogledu promena i neophodnih zahteva za ispunjavanje uslova i dobijanje ovlašćenja za obuku kandidata za vozače, odnosno  otvaranje ili nastavak rada već postojeće auto škole. Udruženim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja stvoren je jedan gotovo potpuno novi okvir za obavljanje ovih poslova. Mnogo zahteva je prošireno ili otežano tako da smo svedoci smanjenja broja auto škola u poslednje tri godine. Udruženja koja okupljaju vlasnike auto škola i instruktore vožnje, su se svojski potrudili da utiču na smanjenje propisanih uslova poslednjih godina, i možemo reći da su donekle uspeli u tome, ali ni približno onoliko koliko su želeli i to na svoju štetu. Sada su ovi zahtevi već prilično iskristalisani i mnoge stvari su ozbiljno utemeljene tako da možemo očekivati da nekih većih promena narednih godina neće biti. S tim u vezi, pisaću o tome na koje zahteve morate da odgovorite ukoliko želite da se bavite ovim poslom. Odmah da kažem, da će vam biti potrebna prilična ulaganja. Danas su ta ulaganja za pojedinca vrlo često previsoka da bi uopšte počeo da razmišlja na ovu temu. Zato razmislite o udruživanju i zajedničkom nastupanju.

Polazna tačka je zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji u glavi XII – Osposobljavanje kandidata za vozače propisuje opšte odredbe koje se odnose na ovu materiju dok su odgovarajućim pravilnicima ti uslovi bliže određeni. Pravno lice saglasno ovom zakonu, odnosno ogranak privrednog društva , mora da ima:

 1. najmanje jednu propisno opremljenu školsku učionicu za teorijsku obuku i polaganje vozačkih ispita za najmanje 10 kandidata, u vlasništvu privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup. Učionica može biti zakupljena samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka,
 2. poslovni prostor za administrativne poslove u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup. Poslovni prostor može biti zakupljen samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka,
 3. propisana nastavna sredstva i učila,
 4. najmanje tri vozila „B“ kategorije i najmanje po jedno vozilo za ostale kategorije vozila, za koje pravno lice, odnosno ogranak vrši obuku kandidata za vozače, koja su registrovana na pravno lice ili su obezbeđena po osnovu lizinga. Ukoliko se ne obavlja obuka kandidata za vozače motornih vozila „B“ kategorije, pravno lice mora imati ukupno najmanje tri vozila odgovarajućih kategorija koja su registrovana na pravno lice ili su obezbeđena po osnovu lizinga,
 5. uređeni poligon za početnu praktičnu obuku vozača, koji omogućava izvođenje radnji sa vozilom propisanih nastavnim programom, u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima daje polaznu osnovu, dok Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače detaljno razrađuje opšte uslove. Pretpostavimo da ste već registrovali firmu ili ogranak firme sa šifrom delatnosti 8553 i završili sve osnovne formalnosti vezanim za početak poslovanja, tada se možete okrenuti ispunjavanju uslova za dobijanje dozvole. Dozvolu za rad daje ministarstvo unutrašnjih poslova i ako zanemarimo neke najosnovnije stvari, dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozača dobićete ukoliko ispunite uslove u pogledu

 • Prostora za obuku, polaganje teorijskog ispita, administraciju i prostora za izvođenje obuke (poligon)
 • Vozila za osposobljavanje kandidata
 • Neophodnih kadrova

Prostor i admnistrativni zahtevi

Prostor koji je neophodan za rad auto škole podrazumeva učionicu sa odgovarajućom opremom, prostoriju za administrativne prostore I najmanje jedan toalet. Površina učionice mora biti najmanje 25 m2, odnosno minimum 1,5 m2 po kandidatu, dok prostor za predavača mora iznositi minimum 8 m2. Prostom matematikom dolazimo do zaključka da bi propisani minimum površine bio dovoljan za obuku nekih desetak kandidata. Visina učionice je takođe propisana zakonom. Površina prostorije za administrativne poslove je takođe propisana I ona iznosi minumum 8 m2 . U njoj mora postojati odgovarajući prostor za odlaganje I čuvanje evidencija I pečata. Učionica takođe mora biti opremljena propisanim sredstvima, učilima I opremom za osposobljavanje koji podrazumevaju školsku tablu određene veličine (1,5 m2), školske klupe I čak odgovarajuće osvetljenje. Morate takođe obezbediti određen broj računara sa propisanom konfiguracijom I statičkom IP adresom. Minimalan broj računara za 10 kandidata podrazumeva broj od bar 11 računara jer se minimum jedan računar koristi za administrativne poslove I teorijsku obuku. Pored toga u učionici mora postojati i ispravan sistem za audio video snimanje celokupnog toga ispita čije su karakteristike takođe propisane pravilnikom. Postoje još neke sitnice koje se odnose na prostor i ono što učionica i prostorija za administrativne poslove treba da sadrže, ali su to već sitni detalji koji se mogu lako ispuniti. Pored toga za ospobljavanje kandidata za vozače neophodno je imati u elektronskom ili pisanom obliku, najmanje:

 1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona koji su od značaja za uspešno vršenje osposobljavanja kandidata, odnosno druge propise koji su od značaja za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju;
 2. nastavna sredstva koja služe za prikaz: ponašanja i postupanja učesnika u saobraćaju, tehnike vožnje, procesa kočenja, uređaja na vozilu koji su od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja, saobraćajne signalizacije, elemenata puta i sl.;
 3. plan teorijske obuke i plan realizacije svakog pojedinačnog časa;
 4. ispitna pitanja za teorijski ispit koja su određena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova;
 5. plan praktične obuke;
 6. plan sprovođenja praktičnog ispita;
 7. stručnu literaturu iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače čije objavljivanje organizuje i obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Pored toga, naravno da morate imati određeni prostor na kome ćete vršiti praktičnu obuku. Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata mora imati poligon koji omogućava izvođenje početne praktične obuke, odnosno propisanih poligonskih radnji, u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup (* postoje određeni izuzeci, videti član 11 Pravilnika). Poligon takođe mora da ispunjava uslove u pogledu određenih karakteristika koje se odnose na materijal od koga je napavljen, ravnoću, obeležavanje, širine oznaka, signalizacije i slično. Pravilnikom je detaljno propisan izgled poligona. Međutim kako ćete verovatno uzeti u zakup poligon koji se već koristi za obuku kandidata onda o ovim stvarima ne morate previše da brinete.

Vozila

Vozila su vam naredna briga. Dakle, rekli smo da ukoliko želite da se bavite obukom kandidata za B kategoriju morate imati minimum 3 vozila u vlasništvu ili uzeta na lizing. Vozila moraju biti propisno registrovana, sa važećom saobraćajnom dozvolom i registracionom nalepnicom. Vozila koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače podležu obaveznom šestomesečnom tehničkom pregledu bez obzira na kategoriju i o tome morate posebno voditi računa.

Vozilo kategorije B mora imati:

 1. ugrađene duple nožne komande, osim komande za ubrzavanje,
 2. uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala koji se mora aktivirati pri svakoj upotrebi tih komandi,
 3. dodatno unutrašnje vozačko ogledalo i najmanje jedno dodatno spoljnje ogledalo, koja omogućavaju instruktoru vožnje, odnosno ispitivaču, osmatranje puta i saobraćaja iza vozila.

Veoma je važno da nakon prepravke vozila ugradnjom duplih komandi izvršite odgovarajuće ispitivanje od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Smatra se da pravno lice ima propisan broj vozila ako vozilima nije istekla važnost registracione nalepnice ili potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila, duže od 30 dana, ako nisu data u zakup drugom licu, ako su tehnički ispravna, ako za njih postoji propisana dokumentacija kojom se dokazuje da su izvršena ispitivanja i izdata uverenja o ispitivanju vozila i potvrda o periodičnoj kontroli uređaja i opreme na gas.

Kadrovi

Pravno lice koje želi da se bavi osposobljavanjem kandidata za vozače, dužno je da ima u radnom odnosu, na određeno ili neodređeno vreme:

 1. sa punim radnim vremenom, najmanje tri instruktora vožnje „B“ kategorije i najmanje jednog instruktora za svaku od kategorija vozila za koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače. Ukoliko pravno lice ne vrši osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila „B“ kategorije mora imati ukupno najmanje tri instruktora vožnje odgovarajućih kategorija,
 2. najmanje jednog predavača teorijske nastave,
 3. najmanje jednog ispitivača za svaku od kategorija vozila za koje pravno lice vrši osposobljavanje

Ova lica se licenciraju kod Agencije za bezbednost saobraćaja i imaju obavezu stručnog usavršavanja. Licence se izdaju na period od 5 godina i nakon toga se obnavljaju. Ukoliko jedno lice ispunjava uslove da obavlja poslove instruktora, predavača i ispitivača nema smetnji da isto lice obavlja više poslova, ali sve u okviru propisanog radnog vremena.

Navedene su takoreći osnove koje su neophodne za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova osposobljavanja kandidata za vozače. Postoje određene finese i varijacije, ali ovo je dobra polazna tačka. U svakom slučaju, neophodno je konsultovati sam zakon i prateće pravilnike. Na kraju ovog teksta navešću sve relevantne propise koji uređuju ovu materiju. Zakonom su propisani minimumi u pogledu cene obuke i jasno je da su cene gotovo troduplo povećane u poslednjih par godina. Na taj način verovatno postoji mogućnost bolje i veće zarade, naročito što u odnosu na prethodni period ima mnogo manje konkurencije, ali je veoma teško obezbediti inicijalna ulaganja. Ukoliko u tome uspete, uz adekvatan vozni park I što je još važnije, adekvatne kadrove, možete tražiti svoje mesto na tržištu.

Pravni okvir:

 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače
 • Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače
 • Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
 • Odluka o određivanju najniže cene teorijske i praktične obuke kandidata za vozače i najniže cene za polaganje vozačkog ispita
Poslednja izmena dana 17. aprila 2017. u 00:30


  Miljan Ćupurdija

  Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »