Obuke za zaposlene predstavljaju jednu od usluga koje nude mnoge HR agencije. Značaj obuka je višestruk, pa se stoga njihovom planiranju i izvođenju posvećuje posebna pažnja.

Pre sprovođenja obuka u okviru nekog preduzeća, najpre je neophodno ispitati aktuelno stanje po pitanju onoga što se nudi kao obuka. Na taj način utvrđuje se nivo znanja koji zaposleni imaju i taj nivo se koristi kao polazna osnova za kreiranje plana obuka. Takvo ispitivanje aktuelnog stanja može da se odnosi na organizacionu kulturu, ali i na specifične veštine i znanja zaposlenih. Ne sprovoditi ovo merenje aktuelnog stanja bilo bi isto kao da odemo kod lekara po terapiju, a pritom ne znamo od koje bolesti bolujemo.

Koje obuke postoje?

Obuke koje se sprovode u organizacionom kontekstu najčešće se mogu podeliti u dve velike grupe. U jednu grupu spadaju obuke koje se odnose na usvajanje novih, odnosno nadgradnju i usavršavanje već postojećih veština zaposlenih neophodnih za obavljanje posla. To mogu biti različite obuke, kao što su obuka o novim propisima iz neke oblasti, obuka za korišćenje nove mašine ili softvera, obuka za razvijanje neke nove veštine i tome slično.

U drugu grupu spadaju obuke koje se tiču organizacione kulture, odnosno svih onih aspekata ponašanja zaposlenih koji na nju utiču. Ovi aspekti često se nazivaju soft skills i imaju direktan uticaj na veoma važne činioce organizacione kulture, kao što su timski rad, komunikacija, rešavanje konflikata, upravljanje stresom, motivacija, zadovoljstvo poslom i tako dalje. Ljudi su ti koji čine neki kolektiv, što znači da od njihovih međuosobnih odnosa mnogo toga može da zavisi, ne samo kada je u pitanju atmosfera koja vlada u kolektivu, već i to kakvi su timovi u vašoj firmi i da li funkcionišu na zadovoljavajuć i produktivan način.

Obe vrste obuka su od velike koristi, s tim da je u praksi daleko češće zanemarivanje značaja koji imaju soft skills. Međutim, s obzirom na to da jako veliki broj ljudi prođe kroz kompletan sistem formalnog i neformalnog obrazovanja, a da se nijednom ne susretne sa pojmovima kao što su asertivna komunikacija, emocionalna regulacija, timske uloge, konstruktivno rešavanje konflikata i tome slično, onda nije iznenađujuće što se veoma često njihov značaj umanjuje. Tačnije, ne radi se toliko o umanjivanju, koliko se radi o nedovoljno razvijenoj svesti o njihovom uticaju na važne organizacijske procese.

Kako se sprovode obuke i ko ih sprovodi?

Bez obzira o kojim obukama bilo reči, one se mogu sprovoditi na dva načina. Prvi je da zaposleni odlaze na mesto gde se organizuje edukacija, seminar ili radionica i tamo pohađaju obuku. Ovaj vid obučavanja je češći kada je u pitanju prvi tip obuka. To je zato što njih veoma često organizuju upravo one institucije koje su zadužene za pružanje ovakvih usluga i poseduju kapacitet za primanje većeg broja učesnika.

Još jedan metod koji se poslednjih godina često koristi za obuku zaposlenih, posebno kada je reč o obukama za obavljanje određenih zadataka i za razvoj specifičnih veština jesu online seminari ili, popularno, webinari. Njihova najveća prednost je što zaposleni ne moraju da gube vreme u prevozu do mesta gde se održava obuka, ali isto tako mogu da komuniciraju sa profesionalcima iz oblasti kojima i sami pripadaju bez nužne geografske blizine. Takođe, brojni online kursevi i webinari nude fleksibilnost u smislu da učesnici ne moraju biti prisutni u tačno određeno vreme, već mogu naknadno da pogledaju materijal i predavanje.

Ovakve vrste radionica sprovode stručnjaci iz oblasti iz kojih se organizuje obuka. To mogu biti i ljudi sa višegodišnjim iskustvom u nekoj oblasti, kao i profesionalci čiji je osnovni cilj upravo pružanje edukativnih usluga pojedincima, odnosno kompanijama.

Kada je reč o obukama usmerenim ka poboljšanju i razvoju soft skills-a, oni se takođe mogu odvijati izvan firme. Druga veoma rasprostranjena opcija jesu „in-house“ radionice. Kao što njihovo ime sugeriše, oni se održavaju unutar kompanije. Za zaposlene, to može biti korisno, pošto takođe nema troškova i gubljenja vremena oko prevoza do mesta održavanja radionice, ali isto tako, oni se uče novim, važnim veštinama u svom svakodnevnom poslovnom okruženju, okruženi ljudima sa kojima zaista i sarađuju, što je jedna od najvećih prednosti in-house načina rada. Ovakve radionice po pravilu bi trebalo da budu specifično prilagođene svakoj firmi ponaosob, u svrhe čega se radi gorepomenuti snimak aktuelnog stanja unutar jedne organizacije.

Obuke usmerene na razvoj ovih „soft“ veština obično sprovode za to specijalno obučeni profesionalci. To mogu biti psiholozi, ali i ljudi bilo kog drugog obrazovnog profila koji su se obučili za ovakvu vrstu rada. U svakom slučaju, obuka za sprovođenje ovakvih radionica je neophodna, iako se na prvi pogled možda može činiti da je to nešto što „svi znaju“ i tome slično.

Zašto su važne obuke?

Sada kada imate informacije o tome kakve obuke mogu da budu, ko ih i gde izvodi, možete se zapitati – zašto bi meni ovo trebalo? To je odlično pitanje, a evo i nekoliko razloga zašto biste se za to mogli opredeliti, sada ili u budućnosti.

  • Obuke predstavljaju formu ulaganja u zaposlene, zato što je poslodavac taj koji snosi njihove troškove. Zaposleni će to ceniti i mogu biti dodatno motivisani, znajući da rade na unapređenju svojih veština. Oni se, s toga, u većoj meri mogu poistovetiti sa ciljevima firme i osećati se njenim sastavnim delom.
  • Obuke mogu da dovedu do značajnog unapređenja vaše radne snage. Zaposleni koji je savladao novu veštinu istu tu veštinu donosi u vaše radno okruženje, što je novina i još jedna jaka strana koja, pre obuke, nije bila prisutna. Drugim rečima, savladana ili unapređena veština je korak napred ne samo za zaposlenog, već i za celu organizaciju.
  • Obuke mogu da poboljšaju važne aspekte organizacione kulture. Komunikacija, timski rad, rešavanje konflikata, motivisanje zaposlenih i tome slično su veoma važni aspekti svake kompanije. Ulaganjem u soft skills značajno se poboljšava svaki od ovih aspekata, što se može (i sasvim sigurno hoće) pozitivno odraziti ne samo na atmosferu, već i na rezultate.
  • Obuke mogu da pomognu da vaši zaposleni sebe, ali i druge, vide u drugom svetlu. Bez obzira da li je seminar o novom softveru ili je radionica o nenasilnoj komunikaciji, obuke same za sebe predstavljaju odlično tle za dodatno upoznavanje zaposlenih međusobno, za uviđanje njihovih osobina koje možda ne mogu da dođu do izražaja u kancelariji, što može pozitivno da utiče na radnu atmosferu, kao i na bolje međusobono razumevanje i poznavanje zaposlenih.

Obuke zaposlenih predstavljaju formu ulaganja ne samo u same zaposlene, već i u kompaniju. Kao i svako ulaganje, očekuje se njihova isplativost. Upravo zato je važno da znate sve njihove važne aspekte, prepoznate potrebu za njima, a zatim učinite korak napred ka tome da već kroz možda nekoliko nedelja značajno unapredite svoje poslovanje.

Poslednja izmena dana 1. septembra 2015. u 10:55


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »