Jedan od najvažnijih resursa svakog biznisa su zaposleni. Pronaći odgovarajućeg na tržištu rada je ponekad vrlo teško. Mnoge firme zbog toga odlaze korak dalje u potrazi za budućom kvalitetnom radnom snagom – na srednje škole i fakultete.

Stipendiranje učenika i studenata jedan je od načina da uložite u budućnost svog biznisa. U ovom tekstu pročitajte kako da pravno uredite odnos između firme i stipendiste i kakve su vaše poreske obaveze.

Pravna lica i preduzetnici mogu u cilju rešavanja svojih kadrovskih potreba da stipendiraju učenike i studente.

Ugovor o stipendiranju zaključuje se između Stipenditora (davaoca stipendije) i Stipendiste (primaoca stipendiste). Ovaj ugovor, osim naznačenja ugovornih strana sadrži i odredbe o obrazovnoj ustanovi koju pohađa Stipendista (naziv i sedište ustanove, naziv nivoa studija: osnovne strukovne/akademske; specijalističke strukovne/akademske; master akademske; doktorske, godinu studija, studijski program ili modul ili profil, smer, i slično).

Kako je ovo dvostrano obavezujući ugovor, ugovaraju se određene obaveze ugovornih strana, raskidni uslov, uslove vraćanja stipendije i slično.

Obaveze Stipenditora mogu biti:

 • da isplaćuje stipendiju (navode se iznosi i rokovi i načini plaćanja)
 • da obezbedi praktičan rad u toku školovanja i isplati troškove prevoza i toplog obroka za vreme praktičnog rada
 • da zaposli Stipendistu po uspešnom okončanju navedene edukacije

Obaveze Stipendiste mogu biti:

 • da položi odgovarajući broj ispita ili ostvari određen broj ESPB bodova sa zadovoljavajućom prosečnom ocenom
 • da ne menja obrazovni profil odnosno program ili modul ili smer
 • da obavlja praktičan rad kod Stipenditora
 • da se nakon uspešnog okončanja edukacije zaposli kod Stipenditora

Može se ugovoriti jednostrani raskid ugovora u slučaju da jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoje obaveze.Takođe, mogu se ugovoriti uslovi pod kojima se stipendija vraća odnosno ne vraća, zbog neispunjenja ugovornih obaveza.

Ugovor može biti sačinjen u pisanoj formi, iako zakon izričito ne propisuje formu zaključenja ovog ugovora.

Osim konkretnim Ugovorom o stipendiranju, isplata stipendije može biti regulisana i opštim aktima isplatioca (na primer: Pravilnikom o radu ili Pravilnikom o stipendiranju i slično) kojima se, osim iznosa mogu definsati i kriterijumi i uslovi za dodeljivanje stipendije, na osnovu kojih se zaključuju posebni ugovori o sa Stipendistima. Ovakvim opštim aktima može se ustanoviti i postojanje Komisije za stipendije, kao tela kod Poslodavca – Stipenditora, koja odlučuje o raspisivanju konkursa i dodeli stipendija.

Sa aspekta poreza, stipendija je prihod stipendiste koji je oporeziv porezom na dohodak građana.

Zakonom o porezu na dohodak građana, propisan je tkz neoporezivi iznos mesečne stipendije. Ovo je iznos koji isplatilac može mesečno da isplati stipendisti, bez plaćanja poreza na dohodak građana (ovaj iznos je oslobođen poreza). Trenutno se porez ne plaća na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika, u mesečnom iznosu do 10.837 dinara. Ovaj neoporezivi iznos važi do 31.01.2016. godine. Na isplate preko neoporezivog iznosa potrebno je obračunati i platiti porez na dohodak građana na druge prihode.

Prava na ostvarivanje ovog oslobođenja uređena su Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Službeni glasnik RS“ br. 31/01 i 5/05).

Prema Pravilniku, pravo na neoporezivi iznos stipendije nemaju učenici osnovnih škola, već samo učenici srednjih škola, studenti viših i visokih škola (fakulteta). Stipendiju ne može da prima ni lice zaposleno kod poslodavca – isplatioca stipendije.

S obzirom da je Pravilnikom predviđeno da preduzeća odnosno preduzetnici vrše stipendiranje učenika i studenata kako bi formirali potreban kadar, treba da vodite računa o profilu koji stipendirate, odnosno da izabrani profil bude u skladu sa vašom delatnošću.

Ukoliko se stipendija isplaćuje u gotovom novcu, preko blagajne firme, neophodno je da stipendista potpiše priznanicu kao potvrdu da je primio novac na ime stipendije.

Poslednja izmena dana 18. oktobra 2015. u 06:00


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »

  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »