Društvo ograničene odgovornosti sa sedištem u Republici Srbiji, pored građana naše zemlje mogu da osnuju i strani državljani.

Iako se ovakvo društvo smatra domaćim privrednim društvom, odnosno rezidentom, postoje određene posledice i specifičnosti na koje ćemo u ovom tekstu skrenuti pažnju.

Osnivanje privrednog društva i registraciji u APR-u

Strani državljani, bili oni rezidenti ili ne, mogu da budu osnivači privrednog društva bez ograničenja i da kao osnivači budu registrovani kao zastupnici (direktori odnosno drugi zastupnici).

Tokom pripremnih radnji i postupka registracije osnivanja privrednog društva u Agenciji za privredne registre, postoji nekoliko momenata o kojima treba voditi računa.

Prilikom registracije privrednog društva, za stranca koji je osnivač kao dokaz o identitetu podnosi se fotokopija pasoša ili fotokopija lične karte, ukoliko je izdata strancu.

Ovim dokumentom stranac dokazuje identitet i tokom ostalih postupaka, kao što je recimo overa osnivačkog akta i OP obrasca u sudu, opštini ili pred javnim beležnikom (notarom). Ukoliko su dokumenta koja se overavaju sačinjena na srpskom jeziku, a službenik koji vrši overu utvrdi da stranac ne razume srpski jezik, zahteva se prisustvo tumača, kako bi se osiguralo da strano lice bude upoznato sa sadržinom dokumenta koji potpisuje i koji se overava.

Osnivačke akte moguće je overiti i u stranoj zemlji, ukoliko je zbog odsustva osnivača to nemoguće sprovesti u Srbiji.

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu mora sadržati Apostille – ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije, osim ako između konkretne strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. „puna“ legalizacija.

Više informacija o tome sa kojim državama Republika Srbija ima zaključene bilateralne sporazume, odnosno o potpisnicama Haške konvencije možete pronaći  ovde.

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača, prilikom predaje dokumentacije za osnivanje privrednog društva Agenciji za privredne registre.

Rad osnivača – stranca u svom privrednom društvu

Strani državljani mogu u svom privrednom društvu da zasnuju radni odnos.

Zapošljavanje stranaca uređeno je Zakonom o zapošljavanju stranaca. Stranac mora da obezbedi dozvolu za rad, pa o tome treba voditi računa pre zasnivanja radnog odnosa stranca u svom privrednom društvu.

Ukoliko se strani osnivač ne zaposli u svom privrednom društvu, ali želi da u svom društvu bude zastupnik (obavlja rad van radnog odnosa), on je obveznik plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao što je to slučaj sa svim osnivačima koji u svom privrednom društvu obavljaju rad.

O obavezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za strance i mogućnosti oslobađanja pišemo u posebnom tekstu na ovom portalu.

Izveštavanje Narodnoj banci Srbije

U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom Narodne banke Srbije, privredna društva čiji su osnivači nerezidenti, dostavljaju Narodnoj banci Srbije izveštaj na obrascu DI 1 kvartalno.

Naime, osnivanje privrednog društva od stranog državljanina smatra se direktnom stranom investicijom, te su domaća privredna društva kao rezidentni dužna da podnose navedeni obrazac.

Izveštaj se izrađuje i kada nije bilo nikakvih promena na kapitalu. Vrednosti se prikazuju u američkim dolarima, a izveštaj se izrađuje u Excel-u i dostavlja na mail sektora Devizne statistike, a sve u skladu sa uputstvom NBS.

Izveštaj se dostavlja u roku od 10 dana od završetka tromesečja, dakle za prvi kvartal do 10. aprila, za drugi kvartal do 10. jula, za treći kvartal do 10. oktobra i za poslednji kvartal do 10. januara.

Elektronski potpis (kvalifikovani elektronski sertifikat)

Ukoliko je zakonski zastupnik privrednog društva stranac, pred njim je i specifična procedura pribavljanja elektronskog sertifikata. Savetujemo da se na vreme raspitate o uslovima i postupku nabavke sertifikata kod sertifikacionih kuća, kako biste spremni dočekali vreme predaje bilansa Agenciji za privredne registre (koje je, podsećamo, moguče predati isključivo elektronski, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika).

Poslednja izmena dana 13. januara 2017. u 23:36


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »