Da li ste obveznik plaćanja posebne naknade za tokove otpada? Ako mislite da niste, proverite još jednom!

Mnoge firme nisu čule za naknadu za posebne tokove otpada a njeno pominjanje ne izaziva kod njih nikakvo interesovanje, jer zvuči kao nešto što se ne tiče njihovog poslovanja.

Međutim, obveznik ove naknade postaje se mnogo lakše nego što većina misli.

Ukoliko ste tokom godine proizveli ili uvezli baterije i akumulatore, azbest, gumu ili elektoniku vi ste obaveznik ove naknade.

Niste uvoznik ovih dobara? Ok. A da li dobra koja uvozite sadrže baterije? Da li ste uvezli putnički automobil ili neki elektronski ili električni uređaj?

Obveznici plaćanja naknade prema Uredbi o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada su:

 1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su oni sastavni deo ,
 2. proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrži azbest,
 3. proizvođači odnosno uvoznici akumulatora i baterija i proizvoda koji sadrže akumulatore i baterije,
 4. proizvođači odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja i maziva,
 5. proizvođači odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište Srbije ili ih koriste kao krajnji potrošači,
 6. proizvođači odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište Srbije ili ih koriste kao krajnji potrošači.

Ukoliko ste uvezli na primer LED sijalicu, vi ste obveznik naknade po tom osnovu jer se sijalica smatra električnim proizvodom s obzirom da u svom radu koristi električnu energiju.

Ukoliko ste se pronašli na spisku obaveznika, gotovo sigurno se nalazite i na spisku kojim raspolaže Agencija za zaštitu životne sredine, koja kontroliše primenu Uredbe o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a kojom se reguliše ova oblast.

Agencija je omogućila uvid u spisak obveznika koji nisu ispunili svoje obaveze, formiran na osnovu podataka koje joj je dostavila Uprava carina, a koji možete pogledati na sajtu Agencije klikom ovde. Možete izabrati spisak obveznika za 2013. ili 2014. godinu, a spisak možete pretražiti po nazivu firme.

Proverite da li ste na ovom spisku, s obzirom na to da Agencija vrši kontrolu firmi koje se na njemu nalaze, a u prethodnih nekoliko godina podnet je veliki broj prekršajnih prijava protiv onih koji nisu ispunjavali svoje obaveze. Kazne su visoke (za nepodnošenje godišnjeg izveštaja propisana je kazna u iznosu od 500.000 do 1.000.000 dinara).

Ukoliko se nalazite na spisku, (ili se ne nalazite na njemu ali ste obveznik naknade) upoznajte se sa svojim obavezama, koje se pre svega odnose na:

 • podnošenje godišnjeg izveštaja Agenciji putem informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja,
 • vođenje dnevne evidencije i
 • plaćanje naknade koju sami obračunavate prema definisanim pravilima.

Izradu izveštaja i obračun naknade možete izvršiti sami, a možete angažovati i stručnog konsultanta, s obzirom da se određeni broj firmi specijalizovao za pružanje usluga u ovoj oblasti.

Svi elementi za obračun naknade i detalji u vezi podnošenja zveštaja definisani su u Uredbi koju možete preuzeti sa sajta Agencije klikom ovde.

Foto: HaPe_Gera

Poslednja izmena dana 22. februara 2016. u 03:03


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »