1. zabluda – „Imam preduzetničku radnju“

„Ja sam vlasnik preduzetničke radnje“.

„Da li u nazivu moje radnje mora da stoji SZR ili SR?“

„Da li kao preduzetnik moram da zaključim ugovor o radu sa mojom radnjom?“

„Da li treba da imam ugovor sa svojom radnjom o zakupu svog automobila da bih ga koristio u poslovne svrhe?“

Ono što je na prvi pogled zajedničko za sve gore navedene rečenice je – radnja. Termin koji koristimo kako bismo označili formu pod kojom preduzetnik obavlja delatnost. Pogrešno.

Preduzetnička radnja kao pojam ne postoji u zakonu.

Iako ima određena svojstva koja stvaraju utisak da radnja postoji kao subjekt – naziv, adresu sedišta, matični broj, PIB, ova obeležja su naime obeležja preduzetnika, a ne radnje.

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – dalje: ZOPD) i ne pominje radnju, već postoji isključivo preduzetnik, kao fizičko lice koje obavlja delatnost.

Preduzetnička „radnja“ postoji u našim razgovorima o poslu, ali ne i u zakonu. A ukoliko želimo pravilno da se izražavamo, onda ćemo i u govoru zameniti termin „radnja“ terminom „preduzetnik“.

Dakle, ukoliko ste vi ili vaš poslovni partner preduzetnici, kada razmišljate o knjigovodstvenim, pravnim i poreskim relacijama razmišljajte da postoji samo jedna osoba koja obavlja delatnost. Ta osoba ima svoju privatnu imovinu i poslovnu imovinu koja joj služi za obavljanje delatnosti.

Sva imovina je vlasništvo preduzetnika, a ne njegove radnje. Sve poslove vrši preduzetnik, odluke donosi preduzetnik, a ugovore zaključuje preduzetnik i to sa trećim licima, a nikako sa sobom kao fizičkim licem. Izbrišite entitet radnje „iz glave“ i lakše ćete razumeti pravne i poreske posledice vaših poslovnih odluka.

Ne postoji nikakva radnja – Vi ste radnja. Vi ste preduzetnik.

2. zabluda – „Sklopio sam ugovor sa svojom radnjom“

Radnja ne postoji kao subjekt u pravu (za razliku od pravnih lica – koja su upravo to – subjekti u pravu). Iz tog razloga, nisu mogući nikakvi ugovori sa radnjom. Preduzetnik, sa druge strane, može da zaključuje ugovore. Radnja nema pravni subjektivitet, i ne može biti nosilac prava, niti može tužiti ili biti tužena. Ovo može samo preduzetnik.

Ugovor je saglasnost volja dveju strana. Kako je preduzetnik jedno lice – fizičko lice koje obavlja delatnost, to nije moguće da preduzetnik (fizičko lice) zaključi ugovor sa „radnjom“, jer radnja nema subjektivitet (radnja ne postoji u pravnom smislu). Nikakav ugovor. Ukoliko bi takav ugovor bio zaključen, on ne bi proizvodi pravna dejstva. Pa ni poreske obaveze.

Na primer, Marija Đorđić ne može da zaključi ugovor sa Marijom Đorđić PR Računovodstveni poslovi, jer i prvo i drugo su odrednice jedne te iste osobe.

Ministarstvo finansija je dalo Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00394/2014-04 od 12.11.2014. godine u  kojem se navodi:

„S tim u vezi, a imajući u vidu da je ugovor saglasnost volja ugovornih strana (što znači bar dve), a da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji i koje za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom u koju ulazi i imovinom koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti, proizlazi da akt nazvan ugovorom koji fizičko lice zaključi sa samim sobom kao preduzetnikom, a kojim se uređuje da fizičko lice svoju nepokretnost prenosi na svoju radnju, ne proizvodi pravno dejstvo. Dakle, na osnovu takvog akta ne dolazi do prenosa prava svojine na nepokretnosti (sa jedne strane na drugu), što znači da u ovom slučaju ne postoji ni predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava.“

U skladu sa navedenim, preduzetnik ne može „sam sa sobom“ zaključiti ugovor, bio to ugovor o kupoprodaju nepokretnosti, o zakupu nepokretnosti ili pokretne imovine (opreme, automobila itd), niti takvi ugovori proizvode pravno dejstvo. Može, ali je takav ugovor jednostavno rečeno nevažeći (odnosno ništav, ne proizvodi pravno dejstvo uopšte, kao da nije ni nastao).

Preduzetnik može korisiti ličnu imovinu u poslovne svrhe bez zaključenja ugovora, isplate naknade i plaćanja poreza.

Preduzetnik može u svoje ime, u svojstvu preduzetnika, da zaključi ugovore sa drugim licima, bilo da su to druga fizička lica, drugi preduzetnici ili pravna lica.

Takođe, lice koje je registrovano kao preduzetnik, ne mora uvek u pravnom prometu nastupati u svojstvu preduzetnika. Time što je neko preduzetnik, ne lišava se prava koja mu pripadaju kao fizičkom licu. Na primer, kada ide na bazen, ili se vozi gradskim prevozom, lice to ne radi u svojstvu preduzetnika.

3. zabluda – „Ja sam zaposlen u svojoj radnji“

Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja delatnost, i nema status zaposlenog u svojoj „radnji“. Preduzetnik kao fizičko lice ne treba da zaključi ugovor o radu sa „preduzetničkom radnjom“ da bi radio ( obavljao delatnost) već to čini po osnovu same registracije u Agenciji za privredne registre.

Kako nema status zaposlenog, preduzetnik nema ni određena prava iz radnog odnosa.

Na primer, ne postoji osnov da preduzetnik isplati naknadu za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe „samom sebi“.

Ova naknada troškova predviđena je za zaposlena lica, kada poslodavac  (jedno lice) koristi automobil drugog lica (zaposlenog). Kod preduzetnika ne postoji drugo lice, već samo jedno fizičko lice koje obavlja delatnost i tokom obavljanja delatnosti koristi svoj privatni automobil.

Preduzetnik može da se opredeli za isplatu lične zarade preduzetnika a ima i pravo na isplatu određenih neoporezivih naknada troškova koje su predviđene za zaposlene.

Sličnost ovih prava preduzetnika sa pravima zaposlenih ne daje preduzetniku status zaposlenog.

Fizičko lice koje se registrovalo za obavljanje delatnosti kao preduzetnik može u isto vreme da bude u radnom odnosu kod trećeg lica.

Preduzetnik može da zaposli druga fizička lica, zaključenjem ugovora o radu, koja će po tom osnovu obavljati rad kod preduzetnika. Zaposleni čiji je poslodavac preduzetnik imaju ista prava i obaveze kao i zaposleni kod pravnih lica, a obračun njihove zarade ne razlikuje se od obračuna zaposlenih kod pravnih lica (privrednih društava).

Poslednja izmena dana 24. avgusta 2017. u 22:06


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »