Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji je jedan od najčešće pominjanih ugovora, naročito u firmama koje se bave delatnostima koje nisu jasno diferencirane, kao što su promet određene vrste robe ili pružanje tačno određenih usluga. Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) nije imenovao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. (Naime, Zakonom o obligacionim odnosima, imenovani su određene vrste ugovora i definisani pravni odnosi koji se tiču: prodaje, razmene, prodajnog naloga, zajma, zakupa, dela, građenja, prevoza, licence, ostave, uskladištenja, naloga, komisiona, posredovanja, otpremanja, kontrole robe i usluga, organizovanja putovanja i posredovanja u organizovanju putovanja, angažovanja ugostiteljskih objekata, osiguranja, zaloge, jemstva, poravnanja, upućivanja, i bankarskih usluga odnosno ugovora (na primer: o kreditu, novčanom depozitu, deponovanju hartija od vrednosti, vođenju tekućeg računa, o sefu, akreditivu, garancijama).

Sadržina ugovora o poslovno-tahničkoj saradnji može biti najrazličitija, i njime se mogu definisati najrazličitiji poslovni odnosi. Uz poštovanje načela ugovaranja, kao i u svim ostalim obligacionim odnosima koji se zasnivaju ugovorom, ugovorne strane su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja, da svoje odnose urede po svojoj volji. Ukratko rečeno, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji je primenjiv na veoma širok spektar pravnih odnosa.

Kao i svaki ugovor, tako i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji mora imati definisan predmet i cenu, odnosno obaveze ugovornih strana (koje moraju biti dozvoljene, određene ili odredive).  Predmet ugovora zaista može biti raznolik, pa ćemo nabrojati samo neke:

  • zajednička proizvodnja,
  • zajednički nastup na tržištu,
  • primena novih tehnoloških procesa,
  • sprovođenje kompleksnijih marketinških aktivnosti,
  • angažovanje podizvođača za neki softverski projekat (najčešće je u pitanju outsourcing kod usluga programiranja),

Ono što je bitno prilikom određivanja ugovornih obaveza je da ugovorite uslove i rokove u kojima one dospevaju (ako postoje uslovi i rokovi), odnosno da što je detaljnije moguće opišete u čemu se sastoje ugovorne obaveze svake od ugovornih strana ponaosob. Ukoliko se ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji daju ili prenose autorska prava, potrebno je i to definisati. Ukoliko ugovarate dugoročnu saradnju, razmislite o mogućnosti da ugovorite i načine pod kojim je ugovor moguće jednostrano raskinuti. Potrebno je da se udubite u suštinu Vašeg ugovornog odnosa kako biste sprečili mogućnost da, zbog nejasnoća ili propusta prilikom ugovaranja, dođete u situaciju koja nije ugovorom definisana i koja bi pravno mogla da bude sporna. Imajte na umu da na sve što niste ugovorili, se primenjuju propisi, koji određenu pravnu situaciju mogu regulisati na drugačiji način od one koja predstavlja Vašu ugovornu volju. U skladu sa time, dozvolite i drugoj ugovornoj strani (ili stranama ukoliko ih ima više) da utiču na sadržaj ugovora. Ovim ne samo da ćete postići veći stepen definisanosti vašeg obligaciono-pravnog odnosa, već ćete izbeći načelo tumačenja ugovora koje favorizuje onu ugovornu stranu koja nije imala mogućnost da utiče na tekst ugovora, kod tumačenja nejasnoća ili situacija koje nisu ugovorom definisane.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji je dat u našoj download sekciji, je samo primer jedne od mnogobrojih varijanti ovog ugovora. Vaše konkretne pravne potrebe se mogu umnogome razlikovati od datog primera.

U svakom slučaju, kada Vaša firma želi da angažuje neku drugu firmu po ugovoru koji nema svoju zakonsku definiciju, a u vezi je sa tehničkim potrebama ili dostignućima ili primenom istih, možete zaključiti ovaj ugovor.

Poslednja izmena dana 11. decembra 2015. u 14:47


    Žarko Ptiček

    Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »