Ulazak u sistem PDV uređen je Zakonom o porezu na dodatu vrednost kroz više članova.

Evidentiranje obveznika u sistem PDV može biti obavezno i dobrovoljno.

U sistem PDV obavezno se prijavljuju svi oni privredni subjekti koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 8.000.000 dinara.

Svi oni subjekti koji su ostvarili promet manji od 8.000.000 dinara nisu obavezni da se prijave u sistem PDV, ali to mogu učiniti dobrovoljno, ako žele (ako imaju interes).

Vidimo da je važno razumeti šta je to ukupan promet, kako bi se pravilno odredio trenutak nastanka obaveze prijave u PDV sistem.

Ukoliko bismo rekli da je ukupan promet zbir svih izdatih računa za prodaju dobara i usluga, ovo ne bi bila dovoljno precizna i detaljna definicija, ali može da posluži kao okvirna odrednica za one koji se prvi put susreću sa ovim terminom.

Šta sve ulazi u ukupan promet definisano je članom 28. Zakona o PDV, a pomoć u obračunu ukupnog prometa možete potražiti od vašeg knjigovođe.

Prijavljivanje u sistem, kako obavezno, tako i dobrovoljno, vrši se tako što se Poreskoj upravi predaje evidenciona prijava EPPDV (preuzmi).

Obveznici koji su prešli cenzus od 8.000.000 dinara, dužni su da predaju EPPDV prijavu najkasnije do isteka roka za predaju periodične PDV prijave za mesec u kome su ostvarili definisani promet (a to je 15. u mesecu za prethodni mesec).

Oni koji nemaju obavezu da se prijave, ali žele da uđu u sistem mogu predati EPPDV prijavu bilo kada tokom godine.

Na primer, ukoliko privrednik 15. juna ostvari promet veći od 8.000.000 dinara, u obavezi je da do 15. jula preda EPPDV prijavu, jer je to rok za predaju periodične prijave za juni – mesec u kome je nastala obaveza za evidentiranje u PDV sistem.

Ukoliko subjekat odluči dobrovoljno da uđe u sistem PDV, sam donosi odluku koji će biti dan otpočinjanja PDV aktivnosti (taj dan se navodi u EPPDV prijavi). Ukoliko odluči da to bude recimo 24. avgust, EPPDV prijavu podnosi do 15. septembra.

Vrlo je važno da privrednici zapamte da sve obaveze koje imaju kao PDV obveznici počinju narednog dana od dana kada su prešli cenzus od 8.000.000 dinara. Dakle, narednog dana postaju PDV obveznici. Dužni su da izdaju PDV račune za isporuke dobara i usluga koje su predmet oporezivanja PDV, da vode sve propisane evidencije i ispunjavaju sve druge obaveze koje imaju PDV obveznici.

Za našeg privrednika koji 15. juna prelazi cenzus od 8.000.000 dinara, datum otpočinjanja PDV aktivnosti je 16. juni. Dakle, od 16. juna privrednik počinje iskazivanje PDV u izlaznim računima, vođenje PDV evidencija, ima pravo na odbitak PDV iz ulaznih računa kada su za to ispunjeni svi propisani uslovi itd.

Subjekti koji se dobrovoljno prijavljuju u sistem PDV postaju obaveznici na dan koji su naveli u EPPDV prijavi, a već smo rekli da taj dan sami biraju. Od tog dana teku iste PDV obaveze koje imaju i subjekti koji su se prijavili u sistem PDV po sili zakona (prešli su propisani cenzus).

Članom 48. Zakona o PDV predviđeno je da svi subjekti koji po prvi put u toku godine ulaze u sistem PDV, budu mesečni obveznici. To znači da će obračun svoje PDV obaveze vršiti svakog meseca, a PDV prijavu predavaće do 15. u mesecu za prethodni mesec. Ovo važi za tekuću i narednu godnu.

Za firme iz našeg primera to bi značilo da tokom 2015. i 2016. godine, koje su u našem slučaju tekuća i naredna godina u odnosu na momenat evidentiranja u PDV sistem, podnose PDV prijave do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec. Dakle, 15. septembra predaće PDV prijavu za avgust, 15. oktobra PDV prijavu za septembar itd. Do ovog roka dužni su i da plate svoju mesečnu PDV obavezu (ukoliko postoji).

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 22:10


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »