Da li imam pravo da koristim olakšice za zapošljavanje novih radnika – uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju poreza i doprinosa za novozaposlena lica?

Počev od 01. jula 2014. godine na snazi je novi sistem olakšica za podsticanje zapošljavanja.

Olakšice više nisu uslovljene starošću novozaposlenih radnika, već nizom drugih uslova.

Pre svega, neophodno je da:

 • Zaposlite lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod vas bilo na evidenciji službe za zapošljavanje (“na birou”) bez prekida prijavljeno kao nezaposleno lice najmanje 6 meseci, odnosno 3 meseca ako se radi o licu koje se smatra pripravnikom
 • Ovo lice ne sme da ima ostvareni prihod po osnovu rada u periodu u kom je bilo prijavljeno kao nezaposleno na birou rada. Dakle, ovo lice ne sme da ima bilo kakav prihod po osnovu ugovora o delu, privremenih ili povremenih poslova, autorskog ugovora itd.
 • Sa novozaposlenim licem morate da skopite ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme i da ga prijavite na obavezno socijalno osiguranje.
 • Neophodno je da angažovanjem novog zaposlenog za koga tražite refundaciju povećavate broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.03.2014. godine. To znači da ne biste imali pravo na olakšicu za novog zaposlenog ukoliko ste recimo 31.03.2014. godine imali 10 zaposlenih, a u međuvremenu ste otpustili troje i primili jednog radnika, jer se ukupan broj zaposlenih smanjio u odnosu na brojno stanje na 31.03.2014. godine.
 • Potrebno je da pravilno popunite PPP PD prijavu odnosno da vaš knjigovođa to učini za vas. Kreirane su nove šifre vrste prihoda koje se koriste u ovom slučaju.

Nakon što ste isplatili zaradu sa pripadajućim porezom i doprinosima, ukoliko ispunjavate sve navedene uslove, Poreskoj upravi možete podneti zahtev za povraćaj sa odgovarajućim dokazima. Više o olakšicama i postupku povraćaja pročitajte u jednom od narednih tekstova.

Propisani su i neki slučajevi u kojima nemate pravo na refundaciju:

 • Ukoliko ste zaposlili lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod povezanog lica sa poslodavcem. Ko se smatra povezanim licem sa poslodavcem uređuje Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
 • Ukoliko za određeno lice već koristite neku drugu olakšicu.

Pravo na olakšice nemaju ni državni organ i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Poslednja izmena dana 18. septembra 2015. u 00:34


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »