Šta je poslovni proces?

Google nudi 360,000,000 rezultata na upit “Business Process Management”.

Proces se može definisati kao strukturirani niz aktivnosti koje pokreće određeni događaj (ili više njih), a čiji je zadatak ostvarivanje određenog cilja.

Poslovni proces kroz skup uzajamno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti vrši transformaciju ulaza u izlaze i dovodi do rešavanja problema, koje rezultira poboljšanju kvaliteta izlaza. Osnovni cilj svakog poslovnog procesa je da stvori vrednost za korisnika.

Pod procesnim pristupom podrazumeva se sagledavanje sopstvenog poslovanja kroz poslovne procese i upravljanje dinamikom tih procesa. Svi procesi moraju biti prepoznati i označeni. U organizaciji se mora znati ko je odgovoran za svaki proces. Preduzeća  moraju stvoriti organizacionu strukturu koja omogućava upravljanje svim procesima. Uspešnost organizacije zavisi od sposobnosti da se procesi identifikuju  i mogućnosti da se tim procesima i upravlja. Često je rezultat jednog procesa ulaz u sledeći proces u nizu.  Upravljanje uzajamnim delovanjem između procesa naziva se procesnim pristupom.

Sagledavanje poslovnih procesa vezuje se za ISO standardizaciju, ali ne nužno.

Načela procesnog pristupa su istaknuta u ISO standardima. Standard ISO 9001 bavi se prihvatanjem procesnog pristupa. Standard propisuje da preduzeće mora uspostaviti, dokumentovati, primenti i održavati sistem upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavati njegovu uspešnost. U svakoj organizaciji postoji mreža procesa, koja može biti vrlo složena. Svaki proces ima ulazne elemente i uključuje osobe ili druge resurse. Da bi se raščistili međuodnosi, odgovornosti i ovlašćenja, procesi treba da  imaju „vlasnike“ odnosno odgovorne osobe za procese.

Poslovni proces je termin koji je ustaljen u današnjoj poslovnoj komunikaciji, što implicira da je većina kompanija usvojila bar nešto od savremene prakse upravljanja poslovnim procesima;

Medjutim, sprovedena istraživanja govore da se 85% problema u kompaniji može pripisati neadekvatnom organizovanju i upravljanju procesima, a rešavanje tih problema može dovesti do poboljšanja u kvalitetu izlaza.

FOCA je alat koji sagledavanje procesa u kompaniji vodi kroz četiri osnovna koraka na putu za prevazilaženje raskoraka od trenutne do ciljane situacije.

U prvom F(act) koraku utvrdjuje se činjenično stanje sagledavanjem svih aktivnosti koje jedan proces čine: ulazna vrednost (inicijalna kapisla, nalog za započinjanje zadatka), skup povezanih aktivnosti i izlaz iz procesa;

Drugi O(pinion) korak podrazumeva prikupljanje mišljenja o procesu, svih relevantnih učesnika procesa, na različitim nivoima organizacione šeme;

Treći, C(hange) korak odnosi se na promene koje su usvojene u cilju optimizacije procesa;

Četvri, A(ction) korak znači odredjivanje odgovornih osoba i termin plana koji za cilj ima optimizaciju procesa;

Ovaj alat se najlakše sprovodi na zajedničkom sastanku, iscrtavanjem procesa na flip chartu  simbolima za ulaz u proces, aktivnost, izlaz iz procesa i odgovornu osobu.

Sve je veći broj IT kompanija koje izučavaju ovu temu u cilju automatizovanog prikazivanja izmena u procesu. Cilj je da se procesi pojednostave, smanji broj neophodnih koraka kao i broj dokumenata, razvije  automatizovano odlučivanje i rešavanje problema.

Naša softverska kompanija Smartwave trenutno pruža mogućnost besplatnog korišćenja njihove platforme za digitalizaciju procesa.

Svrha procesnog pristupa je optimiziranje i poboljšavanje poslovnih procesa s ciljem dobijanja što boljeg poslovnog rezultata uz minimalno uložene resurse, što se najbolje prikazuje kroz Du Pontovu formulu.

Šta je Du Pontova formula?

Kompanija Du Pont je američki konglomerat osnovan 1802. godine i svoje poslovanje započinje kao proizvodjač baruta. Tokom 20-og veka, Du Pont je razvio mnoge polimere poznate kroz masovnu upotrebu poput najlona, teflona, likre, freona.

Du Pont je na kraju 2014. godine bio četvrta najveća svetska kompanija iz oblasti hemijske industrije gledano po tržišnom učešću i osma po rangu sa aspekta poslovnih prihoda.

Ono po čemu je Du pont poznat u svetu finansija jeste formula koju ova korporacija koristi od 1920 godine i koja se često naziva i Du Pont stablo.

Osnovna formula ove metode dovodi u vezu profitnu stopu  sa obrtom aktive, a proizvod ove dve veličine daje stopu prinosa na ukupna ili uložena sredstva ili povrat na investiciju (Return on Investment).

U Du Pont sistemu analize svi racio brojevi se posmatraju kao sastavni  delovi jedne celine, odnosno posmatraju se u paketu.

Cilj je ukazati da se pored analize rezultata prikazanih u Bilansu uspeha,  kao predmet Du Pont  analize mora uključiti i Bilans stanja, kao izveštaj koji pokazuje stanje imovine preduzeća, sa aspekta sredstava i njihovih izvora.

Prednost sintetičkog izraza Du Pont metode jeste u tome što ovakav pristup

  • omogućava da se ustanovi promena;
  • identifikuje uzrok promene;
  • promenu posmatra kao rezultat uzajamnog delovanja ili interakcije parcijalnih pokazatelja;

Krajnji rezulat dobijen kroz Du pont analizu bi se mogao ocenjivati i tako što bi se poredio sa prosečnom stopom u privrednoj grani u kojoj preduzeće posluje, sa stopom ostvarenom u preduzeću u prethodnoj godini ili u nizu prethodnih godina, kao i sa planiranom stopom.

Šta je zadatak za kompanije?

U razvoju malog i srednjeg preduzeća mogu se prepoznati nekoliko faza povezanih sa percepcijom vlasnika o ciljevima, težnjama i uspešnosti poslovanja.

U prvom stadijumu razvoja fokus je na prodaji i sve aktivnosti su podredjene prodajnom rezultatu i podizanju prodaje.

Sledeći  period povezan je sa kalkulacijom zarade i težnjom njenog maksimiziranja kroz podizanje prodajne cene.

U trećem razdoblju dolazi se do zaključka da su mogućnosti za prodaju i podizanje zarade na taj način ograničene, te se kreće prvo u smanjene, a zatim i u optimizaciju troškova.

Preduzeće je dostiglo zrelu fazu poslovanja, kada vlasnici spoznaju da se maksimalni prinos na sredstva koja su angažovali postiže sveobuhvatnim pristupom prihodovne strane, optimizacije troškova i sagledavanjem izvora i strukture finansiranja.

Primena Du Pont analize omogućava donošenje efikasnih finansijskih odluka, što i jeste ključna kararteristika i suština uspešnog procesnog pristupa jer on zagovara integraciju organizacionih delova, ciljeva, planova i aktivnosti, tzv. holistički pristup, svest o celoj organizaciji.

Holistički pristup upravljanju koji obuhvata sve napore da se sagledavanjem i upravljanjem procesima (analiza, poboljšanje, termin planiranje novih aktivnosti) omogući ostvarivanje strateških ciljeva poslovnog sistema, odnosno optimizacija prinosa na angažovana sredstva.

Naime, i gledano kroz primer, prinos na angažovana sredstva od 20% za period, dobija se tako što preduzeće ima 2 poslovna ciklusa odnosno 2 obrta imovine u periodu sa stopom od 10%, ali se isti rezulat dobija i kroz 5 ciklusa i prosečnom profitnom stopom od 4%. Postavlja se pitanje šta je dobro za kompaniju. A odgovor je u tipu odnosno vrsti poslovnih procesa.

Du Pont analiza predstavlja jedan od integrisanih sistema koji poslovanje preduzeća posmatra u celini, a ne samo preko pojedinih aspekata poslovanja, što je suština procesnog pristupa. Svaka organizacija se može posmatrati kao procesni sistem, sistem koji stvara određenu vrednost za korisnika. Stoga se i svi procesi u okviru organizacije mogu posmatrati kao deo mreže međuzavisnih procesa, gde svaki proces ima svoju ulogu.

Primer rasporeda procesa na pozicije Du Pont formule

 

U primeru, procesi su raspordjeni na poziciju u formuli na koju direktno i jedino deluju. Identifikovanjem procesa, i vezivanjem za faktor formule identifikuje se i uticaj procesa bilo na Obrt imovine ili Profitnu stopu, a u krajnjem smislu i na Prinos na sredstva koje je vlasnik angažovao, i to je zadatak za kompanije.

Poslednja izmena dana 14. februara 2017. u 17:43


    Biljana Lazarević

    Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »