Pre gotovo dve godine na našem portalu je objavljen tekst kojim smo samo površno dotakli temu sistema kvaliteta i primene standarda ISO 9001. Nekim drugim temema je u prethodnom periodu dat prioritet, tako da je tematika sistema kvaliteta malo zapostavljena. Ideja je da se ovoj oblasti ponovo posveti pažnja i da u jednom serijalu tekstova približimo pomenuti standard i načine na koji on može da se primenjuje u praksi. Opet ćemo se malo vratiti na osnove, podsetiti šta standard zapravo znači i napraviti kratku komparaciju između dve serije standarda.

Podsetimo se najpre okvirne definicije standarda:

ISO 9001 je međunarodni standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Organizacije koriste standard da pokažu sposobnost da dosledno obezbeđuju proizvode i usluge koji zadovoljavaju korisnika i regulatorne zahteve. To je najpopularniji standard u ISO 9000 seriji i predstavlja temelj za uspotstavljanje integrisanog sistema kvaliteta. ISO 9001, prvi put je objavljen 1987. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

Za vašu firmu može značiti sledeće

 • ispunjavanje zahteva kupaca i usredsređenost na kvalitet usluge
 • poboljšanje zadovoljstva kupaca proizvoda
 • utvrđivanje vizije dugoročnog razvoja organizacije i njena misija
 • proširenje tržišta i poboljšanje poslovanja naročito sa onim korisnicima za koje je posedovanje sertifikata „must have“
 • poboljšanje funkcionisanja cele organizacije, povećanje efikasnosti i sagledavanje svih procesa i njihovi aspekata
 • integracija procesa
 • razvijanje profesionalne kulture i povećanja morala zaposlenih
 • jasno definisanje prava, obaveza i ovlašćenja vlasnika procesa odnosno zaposlenih
 • povećanje kompetentnosti zaposlenih i njihovo stalno napredovanje i usavršavanje
 • postizanje međunarodno priznatog kvaliteta kao jednog od potencijalnih preduslova za poslovanje u međunarodnim okvirima

Standard nije zakon, već sporazum ili najbolja praksa koju organizacija može da dobrovoljno primenjuje. Standard odražava visok nivo profesionalizma. Sistem upravljanja kvalitetom je alat sa kojim organizacija može da utvrdi kako se može da zadovolji zahteve svojih klijenata i druge zainteresovane strane koje su uključene u njenim aktivnostima. ISO standard se može primeniti na svaku organizaciju bez obzira na njenu veličinu i delatnost.

Dakle, već je rečeno da je revizija standarda ISO 9001 izvršena 2015. godine. Zainteresovanim stranama ostavljen je period od 3 godine da svoje poslovanje usaglase sa novom revizijom standarda, odnosno zaključno sa septembrom 2018. godine. Promena standarda izvršena je Aneksom Sl kojim je predviđeno je da svi standardi koji postavljaju zahteve za primenu (ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001) imaju jedinstveni sadržaj i nazive tačaka. Ovo će omogućiti još lakšu integraciju standarda u jedinstveni sistem kvaliteta i doprineti većoj i jednostavnijoj integrisanosti sistema. Može se slobodno reći da je standard istrpeo poprilične promene koje se naročito mogu uočiti na prvi pogled. Ono što je jako važno jeste da je smanjen broj obaveznih procedura, dok je akcenat stavljen na zapise.

Najveće novine odnose se na sledeće:

 • Nema više preventivnih mera, već je sam standard preventivna mera.
 • Potpuno uključivanje najvišeg rukovodstva (ne postoji više zahtev za predstavnika rukovodstva ). Postoji zahtev da se dodeli odgovornost i ovlašćenje za obezbeđenje da sistem menadžmenta kvalitetom bude usaglašen sa zahtevima standarda, bez navođenja naziva funkcije te osobe, kao što je do sada bio slučaj.
 • Nove definicije konteksta, rizika i prilika, dokumentovanih informacija i dr.
 • Kontekst organizacije – opis svih eksternih i internih učesnika i zainteresovanih strana, koje imaju ili mogu imati uticaj na organizaciju

Osnovni principi menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 su sledeći:

 1. usredsređenost na korisnika – Organizacija mora da utvrđuje zahteve zainteresovanih strana i utvrđuje interna i eksterna pitanja relevantna za njenu svrhu.
 2. liderstvo – podrazumeva veću odgovornost rukovodstva
 3. angažovanje ljudi – akcenat je stavljen na zaposlene koji predstavljaju srž svake organizacije
 4. procesni pristup – podrazumeva pristup PDCA (plan, do, check, act)
 5. poboljšavanje – podrazumeva kontinuirano poboljšavanje organizacije
 6. donošenje odluke na osnovu činjenica – odluke se donose na osnovu detaljnih analiza
 7. menadžment međusobnim odnosima – planiranje, integracija i razvoj

Želeo bih da posebno naglasim PDCA ciklus, kao jedan od osnovnih temelja sistema kvaliteta. PDCA ciklus ili Demingov ciklus predstavlja ključ funkcionisanja organizacije. Predstavlja ponavljajući proces za kontinuriano unapređenje procesa sistema kvaliteta, a samim tim i cele organizacije.

 

Osnovna pravila koja nam je doneo Aneks Sl su sledeća :

 • Svi novi standardi sistema menadžmenta imaće potpuno istu strukturu (od 1 do 10 poglavlja)
 • Glavni pojmovi su isti za sve standarde
 • Postoje potpuno isti zajednički zahtevi za sve standarde sistema menadžmenta
 • Glavna struktura poglavlja (zahteva) ne može se menjati
 • Mogu se dodavati pojedina pod-poglavlja
 • Može se dodati tekst specifičan za pojedinu delatnost
 • Glavne definicije se ne mogu menjati
 • Mogu se dodati nove definicije i značenja.

Jedna od ključnih izmena koju je donela nova verzija standarda jeste da je eliminasana dugo postojeća razlika između dokumenata i zapisa. Sada se za oba pojma koristi jedinstveni naziv „dokumentovana informacija“. Standard je uveo i potpuno novi zahtev koji se odnosi na razumevanje organizacije i njenog konteksta u smislu da organizacija mora da utvrdi eksterna i interna pitanja koja imaju ili mogu imati uticaj na njeno poslovanje. Osim toga novom revizijom jedan od zahteva je usmeren i na imenovanje „vlasnika procesa“, što podrazumeva da se tačno i jasno zna ko upravlja određenim procesom. Postoji još bar dvadesetak suštinskih izmena koje su u standardu uvedene. Ne bih se zadržavao previše na tome i na upoređivanju dve verzije standarda. Uskoro će serija iz 2008 godine postati nevažeća i zato joj nećemo davati previše značaja. Akcenat ćemo staviti na verziju standarda koja će verovatno ostati na snazi barem narednih 10 godina.

Nadam se da vam dva teksta na ovu temu mogu poslužiti kao blagi uvod u svet standardizacije ukoliko se time već ne bavite. Pažnju ću usmeriti na one koje se gotovo prvi put susreću sa standardima i žele da ih primene u svom poslovanju. Sve i da ne želite da sertifikujete firmu prema standardu, moj savet jeste da u svom poslovanju iskoristite dobru „svetsku“ praksu koju standard nudi. Zaključak je da standard u suštini zahteva da sve što radite, radite što bolje, stalno preispitujete i smišljate načine kako da te procese unapredite. Za početnike sve ovo može delovati prilično komplikovana, što donekle i jeste. Međutim kada postanete „friendly“ sa standardom stvari će postati dosta jasnije. Verovatno bi bili iznenađeni kada bi shvatili da mnoge stvari koje već radite u vašoj firmi radite na sličan način kako standarda propisuje. Kada svemu tome date malo forme dobićete poslovanje koje je kao takvo svetski priznato.

Poslednja izmena dana 27. juna 2017. u 14:42


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »