Kategorije pravnih lica prema veličini

Zakonom o računovodstvu utvrđene su četiri kategorije privrednih subjekata prema veličini. To su:

 • mikro,
 • mala,
 • srednja, i
 • velika pravna lica.

Ranijim Zakonom o računovodstvu, koji je prestao da važi stupanjem na snagu novog Zakona objavljenog 2013. godine u Sl. glasniku RS br. 62/2013, bile su predviđene sve kategorije osim mikro pravnih lica, koja predstavlja novinu.

Kriterijumi za razvrstavanje

Zakon je predvideo da se kategorizacija vrši na osnovu tri kriterijuma, a to su:

 • prosečan broj zaposlenih tokom godine,
 • vrednost ostvarenog poslovnog prihoda, i
 • prosečna vrednosti imovine

Postupak svrstavanja

Svrstavanje vrši sama firma, odnosno njen knjigovođa, na dan sastavljanja finansijskih izveštaja (najčešće 31.decembar), na osnovu ispunjenosti dva od tri predviđena kriterijuma. Pregled kriterijuma dajemo u narednoj tabeli.

Prosečan broj zaposlenih računa se kao godišnji prosek broja zaposlenih na kraju svakog meseca, dok je prosečna vrednost imovine aritmetička sredina vrednosti imovine na početku (01. januara) i na kraju izveštajnog perioda (31.decembra). Za preračun deviznih iznosa iz tabele primenjuje se srednji kurs NBS na poslednji dan poslovne godine za koju se sastavlja finansijski izveštaj (bilans).

Ispunjenjem dva od tri propisana kriterijuma, pravno lice se svrstava u odgovarajuću kategoriju.

Primera radi, ukoliko firma ima prosečno 15 zaposlenih, 800.000 EUR poslovnog prihoda i 10.000 EUR vrednu imovinu, ona je malo pravno lice, jer prema dva od tri kriterijuma spada u malo pravno lice.

Praktično, knjigovođa će, nakon sastavaljanja finansijskog izveštaja, prikupiti potrebne podatke i odrediti veličinu pravnog lica na dan 31.12. izveštajne godine i o tome, u okviru propisanih obrazaca, kao deo završnog računa, izvestiti Agenciju za privredne registre.

Ovako utvrđeni podatak o veličini privrednog društva važi za narednu godinu. Dakle, ako je po osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2014. poslovnu godinu privredno društvo razvrstano kao veliko, ono se velikim smatra u svim poslovima koje preduzima tokom 2015. godine.

Agencija proverava i registruje podatak o veličini pravnog lica, i on je javno dostupan tj vidljiv na sajtu Agencije u okviru pretrage finansijskih izveštaja privrednih subjekata.

Specifični slučajevi

Novoosnovani subjekti razvrstavaju se primenom istih kriterijuma u poslovnoj godini u kojoj su osnovani, uzimajući u obzir broj meseci poslovanja, a podatak o veličini važi za tu i narednu godinu.

Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva u smislu ovog zakona smatraju se velikim pravnim licima.

Preduzetnici se, u smislu ovog zakona, smatraju mikro pravnim licima.

Posledice

Tačno razvrstavanje važno je zbog pravilne primene određenih zakonskih normi. Recimo, predviđeni su različiti okviri za uređenje računovodstvenih politika u zavisnosti od veličine lica. Mikro pravna lica i preduzetnici primenjuju pojednostavljen Pravilnik o računovodsvenim politikama, mala i srednja pravna lica mogu da biraju da li će primeniti MSFI za mala i srednja preduzeća ili pune međunarodne računovodstvene standarde, koje velika privredna društva obavezno primenjuju.

Poslednja izmena dana 7. septembra 2015. u 16:57


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »