Ukoliko želite da se bavite prodajom putem kioska neophodno je da prvo odlučite u kom gradu želite da se bavite tom delatnošću. Naime, potrebna odobrenja se razlikuju od grada do grada tako da se morate raspitati šta je sve za obavljanje ove delatnosti potrebno u Vašem gradu. U ovom tekstu ćemo se baviti postavljanjem kioska na teritoriji grada Beograda, odnosno njegovih opština. U osnovi po istom principu, ali sa detaljnijim uslovima koji se mogu razlikovati, funkcionišu i drugi gradovi, odnosno opštine.

Za grad Beograd na snazi je Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 17/2015, 43/2015 i 71/2015). Ovom odlukom propisuju se vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Beograda, vršenje nadzora nad primenom odredaba ove odluke i inspekcijski nadzor. Manji montažni objekat privremenog karaktera u smislu ove odluke je kiosk, drugi manji montažni objekat i drugi slični objekat za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih usluga i drugih usluga, od kojih se svaki ponaosob označava kao privremeni objekat. Dakle, radi boljeg razumevanja ovog teksta i propisa, privremeni objekat je sinonim za kiosk.
Privremeni objekat se postavlja isključivo kao samostalan objekat i ne može se koristiti kao proširenje poslovnog prostora stalnog karaktera.

Površine za postavljanje privremenog objekta

Javne površine na kojima se mogu postavljati privremeni objekti, odnosno kiosci, su:

 1. javne saobraćajne površine (put, ulica, pešačka zona i sl.);
 2. trg;
 3. javne zelene površine (park, skver, gradska šuma i sl.) i
 4. javne površine bloka (parkovski uređene površine i saobraćajne površine).

Druge površine na kojima se mogu postavljati privremeni objekti su:

 1. slobodne površine kompleksa – građevinske parcele objekata javne namene;
 2. slobodne površine građevinske parcele objekata drugih namena;
 3. neizgrađeno građevinsko zemljište do privođenja nameni u skladu sa planskim dokumentom. Ove površine su u režimu javnog korišćenja kada izlaze na javnu površinu i neometano su i stalno dostupne neodređenom broju korisnika.

Na gorepomenutim površinama, mesto postavljanja kioska ne može se nalaziti na sledećim površinama:

 • na parking površinama;
 • na zelenim površinama (travnatim i drugim ozelenjenim površinama) u sklopu javnih površina;
 • na površinama u javnim podzemnim prolazima;
 • na površinama u otvorenim delovima objekta namenjenim pešacima (kolonade, pasaži i sl.);
 • na rastojanju manjem od 1,0 m od otvora šahta podzemnog objekta.

Karakteristike privremenog objekta

Kiosk je tipski objekat za šaltersku prodaju robe na malo, ili pružanje usluge, čija bruto površina ne može biti veća od 10,5 m2 i koji se postavlja u finalnom obliku.

Gradonačelnik grada Beograda donosi akte kojim se na određenim površinama bliže određuje tip, veličina izgled i druge karakteristike:

 • privremenih objekata, odnosno kioska, za područje gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad;
 • privremenih objekata, odnosno kioska i drugih montažnih objekata, za područje gradske opštine Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Isticanje reklamnih poruka na privremenom objektu vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje oglašavanje na teritoriji grada Beograda.

Odobrenje za postavljanje

Kiosk mogu postavljati fizička i pravna lica (koja su prethodno registrovana kao preduzetnik ili privredno društvo za obavljanje delatnosti) u skladu sa zakonom i odredbama gorepomenute odluke. Postavljanje se vrši na osnovu odobrenja koje se izdaje u formi rešenja, nakon sprovedenog javnog konkursa ili po zahtevu zainteresovanog lica. Rešenje donosi organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove na čijem području se nalazi mesto za postavljanje privremenog objekta, dakle nadležna organizaciona jedinica. Na rešenje kojim se odlučuje o postavljanju privremenog objekta može se podneti žalba veću gradske opštine i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.
Navedeno se ne odnosi na postavljanje privremenih objekata koji se postavljaju na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima JP „Beogradska tvrđava“ i JKP „Ada Ciganlija“.

Postupak donošenja plana postavljanja privremenih objekata

Mesto postavljanja kioska, njihov broj, tip, veličina, namena i uslovi korišćenja, određuje se planom postavljanja privremenih objekata, kada se nalazi na javnim površinama, drugim površinama koje su u režimu javnog korišćenja i u javnoj svojini, kao i na neizgrađenom građevinskom zemljištu u javnoj svojini, do privođenja nameni. Plan donosi Skupština gradske opštine za svoje područje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, a priprema ga organizaciona jedinica uprave gradske opštine. Plan se donosi na određeno vreme, važi 5 godina i objavljuje se u „Službenom listu Grada Beograda“, a sprovodi ga gradska opština.

Gorenavedeno se ne primenjuje ako se kiosci postavljaju:

 1. na javnim i drugim površinama za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici) i
 2. na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima JP „Beogradska tvrđava“ i JKP „Ada Ciganlija“.

Javni konkurs

Korisnik mesta postavljanja privremenog objekta na mestu utvrđenom planom određuje se na osnovu javnog konkursa. Odluku o pokretanju postupka za izbor korisnika mesta donosi nadležan organ gradske opštine, a njom se uređuju pitanja koja se odnose na: prijavu na konkurs, rok za prijavljivanje, kriterijume za odluku o izboru korisnika i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa.
Pravo učešća na konkursu ima pravno lice i fizičko lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti. Dakle, delatnost za koju ste registrovani mora da odgovara nameni mesta postavljanja za koje konkurišete. Konkurs raspisuje i sprovodi komisija koju obrazuje nadležan organ gradske opštine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji grada Beograda.

Po sprovedenom konkursu, odobrenje za postavljanje privremenog objekta izdaje nadležna organizaciona jedinica u formi rešenja.

Obaveštavanje i evidencija

Primerak odobrenja nadležna organizaciona jedinica dostavlja komunalnoj inspekciji gradske opštine i Grada Beograda i komunalnoj policiji, organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda, radi utvrđivanja i naplate lokalne komunalne takse, kada se privremeni objekat postavlja na javnim površinama, kao i subjektu koji obavlja komunalnu delatnost odnošenja smeća, radi utvrđivanja i naplate cene za uslugu odnošenja smeća.

Postavljanje privremenih objekata na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima JP „Beogradska tvrđava“ i JKP „Ada Ciganlija“ vrši se u skladu sa aktima tih preduzeća, a u skladu sa zakonom i propisima kojima je regulisano upravljanje, korišćenje i održavanje tih površina.

Korišćenje privremenog objekta

Lice kome je odobreno postavljanje kioska, kao korisnik mesta postavljanja, dužno je da:

 1. privremeni objekat postavlja i koristi u skladu sa odobrenjem, odnosno aktom izdatim u skladu sa aktom javnog preduzeća;
 2. ukloni privremeni objekat po prestanku važenja odobrenja za postavljanje i površinu na kojoj se objekat nalazio dovede u uredno stanje;
 3. privremeni objekat održava u urednom stanju;
 4. da postavljanjem privremenog objekta i njegovim korišćenjem ne oštećuje i ne prlja površinu koju koristi, a po uklanjanju privremenog objekta površinu vrati u prvobitno stanje;
 5. da privremeni objekat privremeno ukloni sa mesta postavljanja dok to zahteva izvođenje hitnih i neophodnih radova.

Korisniku nije dozvoljeno da bilo kojim pravnim poslom ili osnovom omogući drugom licu korišćenje mesta za koje mu je izdato odobrenje.

Do 1. januara 2017. godine sve trafike i kiosci na Starom gradu, Vračaru i Savskom vencu trebalo bi da budu uniformisane. Rok za zamenu u ostalim gradskim opštinama je kraj 2018. godine.

Foto: oskar karlin

Poslednja izmena dana 29. decembra 2016. u 23:02


Selena Marković

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »