Preduzetnici kojima je odobreno paušalno oporezivanje mogu nesmetano da zaposle radnike kao i svi drugi privredni subjekti.

Zapošljavanjem drugih lica preduzetnici paušalci ne gube pravo na paušalno oporezivanje, ali postoji niz obaveza koje se javljaju ovim postupkom, te ih treba sa pažnjom ispuniti.

Nakon što izaberete odgovarajućeg kandidata za novo radno mesto, prvo čemu ćete pristupiti je zasnivanje radnog odnosa zaposlenog.

Zasnivanje radnog odnosa vrši se potpisivanjem ugovora o radu između zaposlenog i preduzetnika. Ugovor o radu mora biti sastavljen u pisanoj formi.

Od zaposlenog pribavite osnovne podatke koje ćete uneti u svoju evidenciju  o zaposlenima, a koji će vam biti potrebni i kasnije tokom rada (na primer za sastavljanje ugovora o radu).

Neophodni su vam pre svega ime i prezime zaposlenog, adresa stanovanja, opština stanovanja, JMBG, zvanje stečeno obrazovanjem i stepen stručne spreme.Ukoliko zaposleni želi da prima zaradu na tekući račun, potreban vam je i broj njegovog računa u banci.

Ovi podaci nalaze se u ličnoj karti i radnoj knjižici (ukoliko je zaposleni poseduje), pa je preporučljivo da ličnu kartu očitate, odnosno kopirate, a radnu knjižicu (ukoliko je radnik poseduje) preuzmete. Broj tekućeg računa može da se dokumentuje kopiranjem kartice banke.

Od zaposlenog treba da pribavite izjavu ukoliko je penzioner, zaposlen kod još jednog poslodavca ili ima neki drugi specifičan status koji utiče na njegov rad kod vas.

Ugovor o radu je jedan od osnovnih ugovora koji ćete zaključiti u okviru svog poslovanja. On treba da uredi brojne aspekte vašeg odnosa sa zaposlenim, da bude usklađen sa zakonom i prilagođen vašim potrebama. Iz tih razloga, preporučljivo je angažovati pravnika koji će sastaviti ugovor koji ispunjava sve zahteve.

Nakon potpisivanja ugovora o radu, imate rok od tri radna dana da prijavite novog zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje, ukoliko želite da ovaj postupak obavite elektronski.

Prijava radnika na obavezno socijalno siguranje vrši se elektronski, putem portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja koji se nalazi na adresi www.croso.rs

Za pristup portalu neophodan je elektronski potpis – elektronski sertifikat koji se može nalaziti na različitim nosačima (USB stick, kartica, token) a kojim dokazujete portalu svoj identitet.

Dakle, ukoliko želite da sami obavite posao prijave radnika potrebno je da nabavite elektronski potpis kod jedne od sertifikovanih kuća za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, ukoliko ga već ne posedujete.

Ili – da angažujete nekog drugog da ovaj posao obavi za vas. Poslove uslužne prijave (i odjave) radnika najčešće obavljaju knjigovođe, ali možete to prepustiti i bilo kojoj drugoj osobi koja poseduje elektronski sertifikat i znanje da obavi ovaj postupak. Ko god da ta osoba bila, morate je ovlastiti za ovaj postupak.

Ovlašćenje za koriščenje portala croso.rs izdajete tako što popunite obrazac ovlašćenja (koji možete preuzeti sa sajta croso.rs) i pošaljete ga poštom na adresu Centralnog registra zajedno sa:

  • Kopijom vaše lične karte (odnosno ispisom koji se dobija kada se lična karta očita)
  • Kopijom lične karte osobe koju ovlašćujete
  • Kopijom rešenja o registraciji preduzetnika koji vam je izdala Agencija za privredne registre prilikom registracija (nakon osnivanja)

Obrazac ovlašćenja je relativno lako popuniti. Skrećemo pažnju na polje „delovodni broj“ koje je obavezno. Upišite u njega redni broj ovlašćenja iz delovodne knjige. Ukoliko do sada nemate ništa zavedeno u ovoj knjizi, upišite u ovo polje broj 1.

Sva dokumentacija može se dostaviti poštom.

Centralni registar je vrlo efikasan što se tiče obrade ovlašćenja – par dana nakon slanja dokumentacije osoba koju ste ovlastili moći će da pristupi portalu i izvrši prijavu radnika u radni odnos.

Prijavu možete izvršiti i odlaskom na šalter nadležne filijale Fonda PIO ili RFZO. Ovo je jedina opcija u slučaju da ste zakasnili sa prijavom radnika pa je rok od tri dana od dana potpisivanja ugovora o radu prošao.

Kako god da izvršite prijavu, dobićete obrazac MA koji služi kao potvrda da ste prijavili dotičnog radnika na obavezno osiguranje, na licu mesta u Fondu ili elektronski preko portala croso.rs.

Kopiju obrasca dužni ste da uručite zaposlenom, a original čuvajte trajno.

Ukoliko je vašem zaposlenom potrebna zdravstvena knjižica (zaposleni ne ostvaruje zdravstvenu zaštitu na drugi način – kao penzioner na primer) svakako ćete morati da posetite filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje, čak i ako ste prijavu radnika na osiguranje obavili elektronski. O ishodovanju novih zdravstvenih kartica pročitajte ovde.

Ne zaboravite da povećanje broja zaposlenih treba da prijavite Poreskoj upravi.

Naime, svi preduzetnici su obavezni da Poreskoj upravi prijave važne izmene u svom poslovanju, a povećanje broja zaposlenih je jedna od njih.

Broj zaposlenih je jedan od faktora koji utiču na visinu paušalnog prihoda, a time i mesečne obaveze za porez i doprinose koju Poreska uprava određuje u svom rešenju. Prilikom određivanja osnovice na koju će obračunati porez, Poreska uprava će istu uvećati za 10% za svakog radnika koga ste angažovali. Dakle, sa povećanjem broja zaposlenih možete očekivati i blago povećanje mesečnih obaveza koje imate prema državi.

Kao što smo već naveli, angažovanje zaposlenih nije razlog da izgubite status paušalca niti vam nameće obavezu vođenja poslovnih knjiga, ali ćete verovatno morati da angažujete knjigovođu radi obračuna zarada za vaše zaposlene.

Obračun zarada je kompleksan postupak. Parametri na osnovu kojih se on izrađuje se periodično menjaju. Postoje brojne specifičnosti u samom statusu zaposlenog koje mogu izmeniti način obračuna.  Poreska prijava za porez i doprinose predaje se isključivo elektronski, uz korišćenje elektronskog sertifikata (koji smo već pomenuli).

S obzirom na sve ove otežavajuće faktore, retko koji preduzetnik se odluči da sam vrši obračun zarada zaposlenih, već za ovaj posao angažuje knjigovođu.

Sa izabranim knjigovođom potrebno je sklopiti ugovor, a pored prava i obaveza svakog od vas, potrebno je da se dogovorite i kako će izgledati tehnički deo vaše saradnje – u kom delu meseca nameravate da isplaćujete zarade, da li to činite u delovima ili odjednom, da li isplatu zarade vršite u gotovom ili na tekući račun radnika i slično.

Knjigovođu morate ovlastiti za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave ukoliko želite da za vas predaje poreske prijave o obračunatom porezu i doprinosima na zarade. Ovlašćenje se daje predajom obrasca PEP na pisarnici nadležne filijale Poreske uprave prema vašem sedištu.

Pre svakog obračuna, knjigovođi ćete dostaviti parametre koji su mu potrebni (ko je od radnika koliko radio tokom meseca i za koji iznos zarade, da li je bilo nekih izmena – da li ste sa nekim od radnika prekinuli radni odnos, da li je neko otvorio bolovanje, otišao na godišnji odmor, neplaćeno i slično).

Knjigovođa će na osnovu parametara obračunati zaradu, predati odgovarajuću poresku prijavu a zatim vam poslati instrukciju kako da platite porez i doprinose. U većini slučajeva, oni će biti iskazani zbirno na jednom nalogu za plaćanje na kome je posebno važan poziv na broj u kojem ćete upisati broj odobrenja (BOP) koji će vam poslati knjigovođa, a koji je generisan na portalu Poreske uprave baš za konkretnu zaradu koju isplaćujete.

Bez upisivanja broja odobrenja nemojte plaćati porez i doprinose ali ni zarade zaposlenima! Naime, ovaj broj obavezno se upisuje i prilikom isplate neto zarada, bilo da ih plaćate na tekući račun radnika ili ih isplaćujete u gotovom.

Kao što vidite, oba načina isplate zarada su vam dostupna – na tekući račun radnika ili u gotovini. Možete slobodno izabrati onaj koji najviše odgovara vama i vašim zaposlenima.

Ukoliko se odlučite za isplatu zarade u gotovom, potrebno je da podignete odgovarajući iznos novca sa vašeg poslovnog tekućeg računa. Ovaj novac formalno ulazi u vašu blagajnu, iz koje ga potom isplaćujete zaposlenima.

Svaki zaposleni treba da potpiše potvrdu da je primio u gotovom neto zaradu. To može biti nalog blagajni da isplati. Vaš knjigovođa poslaće vam svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa zaradom, koji treba da potpišete vi kao preduzetnik i vaši zaposleni, a koju ćete trajno čuvati.

Nemojte biti nemarni kad je prikupljanje potpisa od zaposlenih u pitanju. Neka vaši zaposleni potpišu obrasce na kojima je njihov potpis obavezan, jer u suprotnom možete imati problema u budućnosti.

Rok za isplatu poreza i doprinosa je poslednji dan u mesecu za prethodni mesec. Dakle, porez i doprinose za juli morate isplatiti do 31.8.2016. godine, u suprotnom Poreska uprava će početi da vam zaračunava kamatu na dug, a rizikujete i kaznu.

Poslednja izmena dana 26. novembra 2016. u 20:12


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »