Da li ste znali da ...?

Za porez na prihode od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveze čine domaćinstvo obveznika

Zakon o porezu na dohodak građana, član 157

Da li ste znali da ...?

U slučaju pokretanja postupka prinudne naplate poreza od strane Poreske uprave poreski dug se uvećava za 5%.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 78

Da li ste znali da ...?

Izvoz dobara ili usluga koje se ne naplati i uvoz robe ili usluga stranom partneru koji ne bude plaćen u roku od 365 dana smatra se komercijalnim kreditom i podleže obavezi prijavljivanja Narodnoj banci Srbije kao kreditni posao.

Zakon o deviznom poslovanju, član 4

Da li ste znali da ...?

Privredno društvo ima obavezu da plaća socijalne doprinose za svoje osnivače i kada obavljaju poslove upravljanja društvom van radnog odnosa ako nisu osigurani po drugom osnovu

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, članovi 7-9

Da li ste znali da ...?

Poreska uprava može naplatiti poreski dug privrednog društva i iz imovine vlasnika privrednog društva ukoliko je vlasnik koristio imovinu društva kao da je njegova lična (probijanje pravnog lica).

Da li ste znali da ...?

Obaveznik PDV dužan je da izda avansni račun kada primi avans za robu i usluge koje nije isporučio odnosno pružio do kraja poreskog perioda i da iz primljenog avansa obračuna i plati PDV.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 16

Da li ste znali da ...?

Redovni godišnji finansijski izveštaji (godišnji bilansi) za 2015. godinu obavezno će se predavati elektronski, potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Zakon o računovodstvu, član 33