Da li ste znali da ...?

Uvoznici određenih dobara koja sadrže baterije, gumu, azbest, elektronske komponente i drugih dobara koja nakon upotrebe postaju otpad čiji se tokovi posebno uređuju, plaćaju naknadu za posebne tokove otpada prilikom uvoza ovih dobara.

Da li ste znali da ...?

Poslodavac dnevnice za službeni put u inostranstvo zaposlenom može da isplati u devizama, u efektivnom stranom novcu (u gotovini u stranoj valuti)

Zakon o deviznom poslovanju, član 34. stav 2. tačka 7

Da li ste znali da ...?

Ukoliko poreski obveznik utvrdi da poreska prijava sadrži grešku dužan je da je izmeni i podnese ispravnu poresku prijavu odmah, a najkasnije do nastupanja zastarelosti.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 40

Da li ste znali da ...?

Jedna ista poreska prijava može se izmeniti najviše dva puta, ukoliko poreski obaveznik uoči da je u prethodnoj prijavi načinio grešku.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 40.

Da li ste znali da ...?

Poreski obaveznik može da zahteva produženje roka za podnošenje poreske prijave iz opravdanih razloga.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 39.

Da li ste znali da ...?

Pre registracije pravnog lica moguće je otvoriti samo privremeni tekući račun u bancim radi uplate osnivačkog uloga, jer banka ne može da otvori tekući račun pravnom licu koje nije registrovano.

Zakon o poreskom por+stupku i poreskoj administraciji, član 30.