Da li ste znali da ...?

Članarine komorama, savezima i udruženjima priznaju se kao rashod u poreskom bilansu najviše do 0,1% ukupnog prihoda.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, član 15

Da li ste znali da ...?

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod prilikom obračuna poreza na dobit u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, član 15

Da li ste znali da ...?

Gubitak iz poreskog bilansa može se koristiti za smanjenje obaveze poreza na dobit u narednih 5 godina u kojima firma ostvari dobitak.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, član 32

Da li ste znali da ...?

Plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod određenim uslovima.

Zakono porezu na dobit pravnih lica, član 44

Da li ste znali da ...?

Predstavništvo se obavezno registuje u skladu sa Zakonom o registraciji. Registar predstavništva vodi Agencija za privredne registre.

Zakon o privrednim društvima, član 577

Da li ste znali da ...?

Ogranak je organizacioni deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog llica, ali se preko njega može obavljati delatnost, dok predstavništvo, koje takođe nema svojstvo pravnog lica može obavljati samo pripremne radnje u cilju zaključenja određenog pravnog posla za društvo.

Zakon o privrednim društvima, članovi 567 i 574

Da li ste znali da ...?

Društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.) je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova (osnivača) odredi kao svoju adresu za prijem pošte od društva, a to može biti i email adresa (evidencija podataka o članovima društva).

Zakon o privrednim društvima, član 144

Da li ste znali da ...?

Svaka odluka skupštine d.o.o. može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Zakon o privrednim društvima, član 212

Da li ste znali da ...?

Direktor društva ograničene odgovornosti (doo) je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine društva (knjiga odluka).

Zakon o privrednim društvima, član 225