Da li ste znali da ...?

Pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 114a

Da li ste znali da ...?

Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 114

Da li ste znali da ...?

Da biste mogli da priznate u troškove nabavku za poslovne potrebe plaćenu gotovinom ili platnom karticom, potrebno je da posedujete i fiskalni isečak i gotovinski račun, popunjen i adekvatno overen.

Da li ste znali da ...?

Od 01. januara 2016. KEP knjigu nisu u obavezi da vode pravna lica i preduzetnici koji se bave veleprodajom i knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Pravilnik o evidenciji prometa

Da li ste znali da ...?

Radno vreme vozača teretnih vozila i autobusa propisano je Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju

Da li ste znali da ...?

Kompenzacije sa licem čiji je tekući račun u blokadi radi izvršenja prinudne naplate nisu dozvoljene.

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), član 5

Da li ste znali da ...?

Pravna lica i preduzetnici su dužni da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), član 3

Da li ste znali da ...?

PIB ne može biti dodeljen pravnom licu čiji osnivač ima poreski dug nastao u vezi sa obavljanjem delatnosti. Poreska uprava ne vrši kontrolu u trenutku registracije u Agenciji za privredne registre, ali ukoliko u kontroli nakon registracije utvrdi da su postojale smetnje za dodelu PIB-a, isti će biti oduzet.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 26

Da li ste znali da ...?

PIB ne može biti dodeljen pravnom licu čiji osnivač je istovremeno osnivač drugog pravnog lica koje ima neizmirene poreske obaveze.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 26

Da li ste znali da ...?

Banka će dozvoliti isplatu zarade fizičkim licima samo ukoliko nalog za plaćanje sadrži poziv na broj odobrenja koji dodelje Poreska uprava nakon podnošenja prijave poreza po odbitku.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 30a

Da li ste znali da ...?

Ukoliko je direktor privrednog društva ili preduzetnik svesno ili bez dužne pažnje propustio da izmiri poresku obevezu iako je društvo odnosno preduzetnik bilo u mogućnosti da je izmiri, nastaje sekundarna poreska obaveza za ova lica za iznos neizmirenog poreza.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 31