Da li ste znali da ...?

Obveznik je dužan da pismeno obavesti nadležni poreski organ o izmenama podataka iz evidencione prijave koji su od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 51a

Da li ste znali da ...?

Ako poljoprivrednici izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obvezniku, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 34

Da li ste znali da ...?

Obveznici PDV-a koji isplate poljoprivredniku PDV nadoknadu imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 34

Da li ste znali da ...?

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Zakon ne poznaje tremin “radnja”. “Radnja” nema pravni subjektivitet, nema svoju imovinu, prava i obaveze, ne može biti ugovorna strana.

Zakon o privrednim društvima, član 83