Da li ste znali da ...?

Poreski obaveznik može da zahteva produženje roka za podnošenje poreske prijave iz opravdanih razloga.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 39.