Da li ste znali da ...?

Pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 114a