Da li ste znali da ...?

Ukoliko poreski obveznik utvrdi da poreska prijava sadrži grešku dužan je da je izmeni i podnese ispravnu poresku prijavu odmah, a najkasnije do nastupanja zastarelosti.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 40