• XLSX
  • PDF
  • DOCX

Odluka o službenom putu

Preuzmi Saznaj više 11330
25. maja 2016. 01:00

Opis

Odluku o upućivanju zaposlenog na službeno putovanje donosi zakonski zastupnik privrednog društva, pre obavljanja samog puta.

Dati primer možete prilagoditi svojim potrebama.

U odluci se precizira koji zaposleni, kada i gde putuje kao i svrha službenog puta. Direktor navodi i ko snosi troškove službenog putovanja, kao i da li zaposlenom pripada akontacija za službeni put – iznos dnevnica koji se zaposlenom isplaćuje pre samog putovanja.

Neposredno pre službenog putovanja, direktor izdaje nalog za službeni put, a zaposleni nakon povratka sa puta podnosi obračun troškova. Podneti obračun direktor “odobrava” donošenjem rešenja.

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja

Preuzmi Saznaj više 5649
12. februara 2016. 01:53

Opis

Primer Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja koju donosi skupština društva, a koja se dostavlja Agenciji za privredne registre prilikom predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Odluka o raspodeli dobiti

Preuzmi Saznaj više 5506
12. februara 2016. 01:53

Opis

Primer odluke o raspodeli dobiti, koju nakon usvajanja godišnjeg finsijskog izveštaja donosi skupština društva.

Predaje se Agenciji za privredne registre kao obavezan prilog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Primer pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Preuzmi Saznaj više 6042
20. aprila 2016. 12:20

Opis

Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih dužan je da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja i da taj opšti akti istakne na vidnom mestu, dostupnom svakom radno angažovanom licu, kao i na internet stranici poslodavca ako postoje tehničke mogućnosti.

Primer odluke o određivanju lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Preuzmi Saznaj više 2542
18. novembra 2015. 09:58

Opis

Članom 14. stavom 5. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014) je propisana obaveza poslodavca da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem. Ovo je primer Odluke kojom se ispunjava ova zakonska obaveza.

Odluka o dodatnoj uplati sredstava koji ne uvećava osnovni kapital

Preuzmi Saznaj više 3637
27. septembra 2015. 02:54

Opis

Odluka na osnovu koje član društva može uplatiti sredstva koja neće uvećati osovni kapital društva.