Kalkulacija prodajne cene

Menadžment

Prodajna cena je složen koncept i može biti definisana na mnogo načina i nazvana različitim imenima. Sve što se kupuje u radnji ima svoju cenu, što se kupuje od dobavljača, ima svoju cenu. Kada se pozajmljuje novac od banke, kredit…

Kalkulacija cene koštanja

Menadžment

Postupak raspoređivanja ukupnih troškova na nosioce troškova naziva se kalkulacija cene koštanja. Cilj utvrđivanja cene koštanja je da se na svaki proizvod rasporedi onaj iznos troškova koji je proizvodnjom navedenog proizvoda i nastao. Obračunom cene koštanja bavi se Pogonsko knjigovodstvo…

Upravljanje asortimanom

Menadžment

Proizvod se često opisuje kao “sine gua non” preduzeća, on je od vitalnog značaja za poslovanje preduzeća, jer bez proizvoda ili usluge, nema ni posla. Kotler i Armstrong veoma široko definišu proizvod i kažu: “Proizvod je bilo šta što može…

Upravljanje zalihama

Menadžment

Zalihe predstavlju količinu robe ili gotovih proizvoda koja je akumulirana radi obezbedjenje kontintinuiteta proizvodnje i prodaje. Zalihe su roba koja se nalazi u magacinima firmi. Klasifikacija zaliha Zalihe su složena ekonomska kategorija i sastoje se od repromaterijala, proizvodnje u toku,…

Osnove racio analize finansijskih izveštaja

Menadžment

Racio analiza predstavlja instrument za procenu finasijske pozicije i potencijala preduzeća. Stavljanjem u odnos logički povezanih celina iz finansijskih izveštaja (Bilans stanja i Bilans uspeha), dolazi se do rezultata uspostavljenih relacija koji za cilj imaju ocenu stanja i aktivnosti preduzeća….

Uticaj poslovnih procesa na Du Pontovu formulu

Menadžment

Šta je poslovni proces? Google nudi 360,000,000 rezultata na upit “Business Process Management”. Proces se može definisati kao strukturirani niz aktivnosti koje pokreće određeni događaj (ili više njih), a čiji je zadatak ostvarivanje određenog cilja. Poslovni proces kroz skup uzajamno…

Alati kontrolinga

Menadžment

Uspešnost rada službe Kontrolinga u nekom preduzeću zavisi kojoj meri su Kontrolori, kao nosioci ove delatnosti uspeli da: upoznaju procese i tokova informacija u kompaniji; učine informacije transperantnim i otvoreno komuniciraju sa kolegama; koriste moderne alate; Kao osnovne alate kontrolinga…

Planovi za budžet: plan prodaje i plan troškova

Menadžment

Stav prema izradi planova se veoma često povezuje sa veličinom preduzeća, te: Pozitivistički stav imaju akcionarska društva i velika preduzeće je im praćenje planova predstavlja uspešan instrument za ocenu uspešnosti pojedinih delova preduzeća i njihovih menadžera; Negativisički stav je karakterističan…

KPI (Key Performance Indicators) – Ključni indikatori performansi

Menadžment

Tematika definisanja ključnih indikatora poslovanja je danas u praksi sve više zastupljena. Istraživanja pokazuju da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja kroz različite koncepte i metodologije. KPI su ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti)…