Bonusi kao deo zarade

Menadžment

Dobar način za obezbeđivanje pravične zarade predstavlja isplata različitih bonusa, na osnovu ostvarenih rezultata i precizno definisanih i unapred određenih kriterijuma. Ovim metodom se uspostavlja direktna veza između rezultata rada i sistema nagrađivanja. Pristalica sam razmišljanja po kojem bonusi treba…

Interna provera

Menadžment

Interna provera je zahtev standarda ISO 9001, ali je ujedno i jedan vrlo koristan alat kojim možete proveriti sistem menadžmenta kvaliteta i celokupno poslovanje vašeg preduzeća. Bez obzira da li ste se opredelili ili ne za uvođenje i sertifikaciju sistema…

Rangiranje poslovnih partnera

Menadžment

U preduzetničkom poslovanju, naročito onom koje postoji dugi niz godina i više decenija veoma je zastupljno mišljenje da se poslovni partner smatra (i kupac i dobavljač) “Bogom“. Usled složenosti i slojevitosti tržišta, uticaja velikih korpracija, ovakvi stavovi su vremenom izgubili…

Pet Porterovih sila

Menadžment

Majkl Porter, profesor sa Harvarda  je 1979. godine postavio model koji definiše 5 sila koje određuju atraktivnost tržišta, delatnosti, industrije, odnosno njenu ukupnu profitabilnost. Reč je o alatu za strategijsku analizu jednog tržišnog segmenta, ali i procenu uticaja strukture i…

Osnove ERP-a: sve što treba da znate o poslovnom softveru

Menadžment

Uvek može bolje. Svest o poboljšanju nas vodi ka ispunjenju cilja. Kako bih pomogao preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i menadžerima, odlučio sam da ih uvedem u sve najbitnije detalje u vezi poslovnog softvera, odnosno ERP-a. Ako se pažljivo…

SWOT u službi efikasnog vodjenja radnih sastanaka

Menadžment

Konfliktnu situaciju predstavlja stanje u kome postoji sukob interesa, dva ili više učesnika sastanka i nastaje onda kada jedan zaposleni  teži ostvarenju određenog cilja, a istovremeno se drugi suprotstavlja se tome. Konflikti na poslu se se izražavaju kroz određene suprotnosti…

Postoji li dobar način da se saopšte loše vesti?

Menadžment

Odgovor na pitanje je: naravno da postoji. Možda je pravo pitanje onda: postoji li prijatan način da se saopšte loše vesti? Tačan odgovor je najverovatnije: ne, ne postoji. Ali to i dalje ne znači da se ne treba pridržavati određenih…

Canvas – model za strateško sagledavanja poslovanja preduzeća

Menadžment

Canvas je poslovni model je za strateško sagledavanje poslovanja preduzeća, bilo da je reč o razvoju i inovacijama ili postojećem poslovanju. To je vizualni prikaz sa elementima koji vode definisanju USP (Unique Selling proposition-Jedinstvene ponude) i pomaže kompanijama da usklade…

Politika i ciljevi sistema kvaliteta

Menadžment

Usaglašenost organizacije sa standardom ISO 9001 podrazumeva da organizacija mora da uspostavi, primenjuje i održava politiku kvaltieta. Politika kvaliteta predstavlja dokument najvišeg rukovodstva koja se odnosi na određene principe koje najviše rukovodstvo želi da saopšti zainteresovanim stranama i po kojima…