postavi pitanje
1161

Sonja Dugandzija Pravo 18. aprila 2018.

Da li clanovi uze porodice mogu da rade u preduzetnickoj radnji bez prijave na osiguranje, a da su pri tom nezaposleni i nalaze se na evidenciji NSZ-a?

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 18. aprila 2018.

Kao što smo na slična pitanja odgovorili ovde i ovde, članom 89. Zakona o privrednim društvima je, pored ostalog, propisano da lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom. Izuzetno od ovoga, zakon propisuje da član porodičnog domaćinstva preduzetnika može raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa:

1) povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode delatnosti preduzetnika (da se trgovačka radnja preduzetnika ne bi zatvarala tokom radnog vremena, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.);

2) privremeno tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, ako preduzetnik obavlja tu delatnost;

3) u vreme kada preduzetnik koristi godišnji odmor u skladu sa zakonom.

Kako zakon propisuje da u navedenim slučajevima dolazi do angažovanja lica bez zasnivanja radnog odnosa, to navedeni angažman ne utiče na prava i obaveze tog lica koja ostvaruje kod Nacionalne službe za zapošljavanje po osnovu nezaposlenosti, upravo iz razloga što se ne zasniva radni odnos.

Naravno, ne postoje pravne prepreke da član porodičnog domaćinstva zasnuje radni odnos kod preduzetnika kao poslodavca, u kom slučaju ostvaruje sva prava i obaveze iz takvog radnog odnosa.