postavi pitanje
1100

Slobodanka Petrovic Pravo 19. marta 2018.

Da li mogu u novoosnovanom doo kao neneovcani ulog uneti neneplacena potrazivanja od kupaca iz preduzetnicke radnje koju zatvaram.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 19. marta 2018.

Članom 45. stavom 3. Zakona o privrednim društvima propisano je da nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima. Osnivač može da unese samo ona prava koja sam ima, što znači da je neophodno da prava naplate potraživanja glase na osnivača.
Vrednost nenovčanog uloga utvrđuje se:
1) sporazumno od strane svih članova društva;
2) putem procene od strane ovlašćenog procenitelja (veštaka).

Vrednost nenovčanog uloga u društvo procenjuje ovlašćeni sudski veštak, revizor ili drugo stručno lice koje je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije ovlašćeno da vrši procene vrednosti određenih stvari ili prava, i ne može biti starija od godinu dana od dana unosa nenovčanog uloga. Procena vrednosti se registruje i objavljuje u skladu sa zakonom o registraciji.

Procena vrednosti mora da sadrži:
1) opis svake stvari odnosno prava koji čine nenovčani ulog;
2) korišćene metode procene;
3) izjavu da li je procenjena vrednost najmanje jednaka nominalnoj vrednosti udela koji se stiču u društvu s ograničenom odgovornošću

Imajte na umu da U slučaju da su od dana vršenja procene pa do momenta unošenja nenovčanog uloga u društvo nastupile okolnosti koje umanjuju vrednost tog nenovčanog uloga, društvo je u obavezi da pre unosa tog uloga izvrši novu procenu vrednosti. U ovom slučaju član društva koji unosi nenovčani ulog u obavezi je da društvu izvrši doplatu razlike u vrednosti u novcu u roku za unos nenovčanog uloga.

Ako nenovčani ulog čine hartije od vrednosti ili instrumenti tržišta novca, vrednost tog uloga utvrđuje se najkasnije 60 dana pre dana unosa tog nenovčanog uloga u društvo, i za taj slučaj se primenjuju odredbe člana 57. Zakona.