postavi pitanje
1113

Grozda Đukić Pravo 25. marta 2018.

Poštovani, moje pitanje je za „Bazu znanja“ ali ne znam kako da im se direktno obratim pa vas molim da prosljedite e-mail. Ako pravno lice iz BiH želi u Srbiji da osnuje ogranak stranog pravnog lica, da li ono preko tog ogranka može da obavlja poslove u Srbiji, npr. da po osnovu ugovora o radu angažuje građevinske radnike da obavljaju određeni posao na području Srbije. Ukoliko mi ne možete pomoći sa ovim pitanjem, ljubazno vas molim da me uputite na odgovarajući kontakt. S poštovanjem.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 25. marta 2018.

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.
Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.
Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.
Delatnost ogranka stranog privrednog društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a ogranak može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom.
Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.
Dakle, na delatnosti ogranka bi se primenjivali propisi Republike Srbije kojima se uređuje rad (Zakon o radu).