postavi pitanje
1157

Aleksandar Vulevic Pravo 16. aprila 2018.

Poštovani, Potrebna mi je pomoć u smislu saveta i smernica na temu šta je sve potrebno za otvaranje privatnog produženog boravka za decu koja idu u školu. Supruga i njena koleginica su profesori razredne nastave, na žalost nezaposleni i ovo bi bila mogućnost da dođu do posla. Takođe, ako imate i informacije o uslovima (prostor, kvadratura…) bilo bi od velike pomoći. Unapred hvala, Aleksandar

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 16. aprila 2018.

Pravilnikom o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka su utvrđeni bliži uslovi za organizovanje celodnevne nastave i produženog boravka i to: organizacija obrazovno-vaspitnog rada, vreme ostvarivanja, način ostvarivanja, mesto ostvarivanja i uslovi i postupak za formiranje grupa i odeljenja produženog boravka i celodnevne nastave.

Osnovna škola uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, organizuje produženi boravak kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada, radi ostvarivanja određenih socijalno-pedagoških ciljeva i zadataka.

Produženi boravak je poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima koji se realizuje u osnovnoj školi posle ili pre časova redovne nastave i u okviru koga učenici imaju samostalan rad i niz različitih oblika slobodnih aktivnosti i jedan obrok.

U zavisnosti od potreba i uslova osnovna škola se opredeljuje za grupe produženog boravka ili odeljenja celodnevne nastave, a može da ima i oba oblika organizovanja.

Produženi boravak može da se organizuje u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Obuhvat učenika u produženom boravku usklađuje se sa iskazanim potrebama roditelja, odnosno staratelja i mogućnostima škole, a u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju može da se organizuje i u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Produženi boravak realizuju nastavnici koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Prilikom ostvarivanja produženog boravka nastavnik naročito vodi računa, i to: o vaspitanju i obrazovanju učenika, preduzimanju preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika, pomaganju u učenju i radu, podsticanju učenika na samostalni rad i sticanje radnih navika, razvoju socijalnih i komunikacijskih veština, analitičko-istraživačkom radu za potrebe vrednovanja kvaliteta rada, saradnji sa roditeljima, saradnji sa lokalnom zajednicom, saradnji sa ustanovama kulture, kao i sa svim drugim relevantnim ustanovama koje se indirektno ili direktno uključuju u rad škole.

Za dobijanje saglasnosti za formiranje grupa produženog boravka potrebno je da osnovna škola ispunjava kadrovske, prostorne i materijalno-tehničke uslove, u skladu sa pravilnikom koji reguliše normative prostora, opreme i nastavnih sredstava u osnovnoj školi.

Radi dobijanja saglasnosti za otvaranje grupe produženog boravka, osnovna škola podnosi zahtev ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja preko nadležne školske uprave. Uz navedeni zahtev prilaže se i sledeća dokumentacija: inicijativa saveta roditelja, saglasnost nastavničkog veća, odluka školskog odbora i elaborat o obrazovno-vaspitnom radu produženog boravka.
Svi oblici i vidovi obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima u produženom boravku ostvaruju se u skladu sa nastavnim planom i programom, školskim programom, razvojnim planom škole i godišnjim planom rada škole. Obrazovno-vaspitni rad u produženom boravku se organizuje u školi pre ili posle časova redovne nastave, u okviru koga učenici imaju jedan obrok, samostalan rad i niz različitih oblika slobodnih aktivnosti. Aktivnosti u slobodnom vremenu se ostvaruju sa najmanje tri školska časa dnevno. Realizaciju, odnosno strukturu smene nastavnih aktivnosti, samostalnog rada i slobodnih aktivnosti u okviru produženog boravka osnovna škola bliže uređuje u školskom programu i razvojnom planu škole.

Dakle, pravilnikom je jasno opredeljeno da samo osnovna škola može organizovati produženi boravak.