Ministarstvo privrede u Mišljenju Ministarstva privrede, br. 011-00-00258/2016-10 od 20.10.2017. god iznelo je stav da je Agencija za privredne registre dužna da primenjuje odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na prinudnu likvidaciju.

Ministarstvo je navedenim Mišljenjem stavilo van snage mišljenje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 011-00-163/2012 od 8. juna 2012. godine koje je bilo osnov za nesprovođenje pomenutih odredbi do sada.

Istog dana Agencija za privredne registre objavila je na svom web site-u da od 20. oktobra 2017. godine počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima kod kojih su se stekli uslovi propisani članom 546. i 547. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015).    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »