Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata koji posluju u IT sektoru.

Predviđene su dve vrste kredita – start-ap i inovativni krediti.

Uslovi finansiranja podrazumevaju kamatnu stopu od 1% na godišnjem nivou, rok otplate do četiri godine, grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine) i tromesečna otplata kredita.

Kredite mogu da koriste pravna lica i preduzetnici uz sledeće uslove:

 1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja konkursa za dodelu sredstava. Pravo na kredit ima i podnosilac zahteva registrovan pre navedenog perioda u slučaju kada podnosi zahtev za dodelu kredita koji se odnosi na realizaciju inovativnog projekta;
 2. da su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti IKT,
 3. da podnosilac zahteva nije bio vlasnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno da nije bio obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 4. da je izmirio poreske i druge dažbine u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
 5. da nije pravnosnažno kažnjavan za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju delatnosti u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
 6. da se protiv podnosioca zahteva, ne vodi istražni i/ili krivični postupak, niti da je podnosilac zahteva lice pravnosnažno osuđivano za krivična dela;
 7. da podnosilac zahteva nije lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposleno u javnom preduzeću ili državnom organu.

Predviđeno je da se krediti odobravaju za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT i mogu se koristiti za:

 • kupovinu opreme (ne starije od pet godina);
 • kupovina nematerijalne imovine (npr. softver);
 • kupovina trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i
 • plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta.

Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike, i od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara za pravna lica.

Javni konkurs za dodelu sredstava još nije objavljen.  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »