Funkcionalna pitanja

Da li se Pravilnik odnosi na fakture koje imaju datum od 01.03.2018. ili se odnosi na račune koji su primljeni od 01.03., a datum fakture može biti iz februara ? Da li se takve fakture registruju u CRF?
Pravilnik se odnosi na fakture izdate od 01. marta 2018. godine.

Da li se i na koji način vrši registracija predračuna, odnosno profaktura, ukoliko je Ugovorom definisano avansno plaćanje?
Ukoliko je ugovorom definisano avansno plaćanje 100%, može da se izvrši registracija profakture i prati izmirenje. Ukoliko je definisan avans koji je manji od 100%, registruje se profaktura na iznos avansa, a kasnije se registruje i sama faktura ali na preostali ostali iznos za plaćanje.

Ukoliko pravno lice vrši sindikalnu prodaju zaposlenima u institucijama koje pripadaju javnom sektoru, faktura se izdaje na tu instituciju a zaposlenima se od zarade obustavlja pripadajuća rata, da li se ove fakture registruju u CRF ?
Nije u pitanju komercijalna transakcija između privatnog i javnog sektora, već se kao dužnik pojavljuje fizičko lice, odredbe Zakona i Pravilnika se ne primenjuju na navedene transakcije.

Koje fakture se registruju u CRF ?
U CRF se registruju fakture u kojima su Korisnici javnih sredstava (tip 0,1,2,4 i 6) dužnici. Na sledećoj stranici možete videti koji su to korisnici: http://www.trezor.gov.rs/registar-kjs-cir.html.

Da li IDF mora da bude naveden na fakturi koja se šalje dužniku, a koja je prethodno registrovana u CRF ?
Ne. Član 9. Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“(Sl. Glasnik RS broj 7/2018) kaže da se prilikom registracije fakture unosi broj fakture, gde je broj fakture poziv na broj odobrenja iz instrukcije za plaćanje, ili broj fakture pod kojim je izdata, u slučaju da nije navedena instrukcija za plaćanje.

Da li se u CRF registruju fakture u kojima su dužnici javna preduzeća ?
Ne. Javna preduzeća su korisnici javnih sredstava (tip 7) i fakture prema njima se ne registruju.

Kod broja fakture ukoliko imamo model 97, da li u broj fakture unosimo 97 pa PBO ?
Ne. U broj fakture unosi se samo PBO bez 97.

Da li se i dalje evidentiraju obaveze kroz RINO ?
Sve fakture izdate do 28. februara evidentiraće se kroz RINO, kao i njihovo izmirenje. Ovo važi za KJS (tip 0,1,2,4 i 6). Javna preduzeća rade u sistemu RINO kao i do sada.

Kako se plaćaju registrovane fakture ?
Način plaćanja registrovanih faktura ostaje isti kao i do sada. Prilikom registracije fakture potrebno je pratiti uputstvo za registraciju na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.

Da li privredni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge KJS registruju takve fakture ?
Da. Član 2. tačka 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama definiše pojam komercijalne transakcije.

Da li pravno lice može da ima više administratora registrovanih u CRF ?
Da. Jedno pravno lice registruje jednog administratora u organizacionoj jedinici Uprave za trezor. Registrovani administrator samostalno otvara druge korisničke naloge tj. lokalne administratore i lokalne korisnike.

Da li se registruju obaveze dobavljača iz inostranstva ?
Ne.

Da li su moguća delimična plaćanja faktura ?
Da.

Da li su moguća plaćanja putem specifikacije većeg broja računa ?
Da.

Ko unosi knjižna odobrenja, dužnik ili poverilac ?
Poverilac unosi knjižna odobrenja i zaduženja.

Da li u CRF treba da se registruju i naknade zarada (bolovanje i sl.) koje se refundiraju od RFZZO ?
Ne. Ovakve obaveze nisu predmet registracije u CRF jer nije reč o komercijalnim transakcijama.

Da li poljoprivredna gazdinstva evidentiraju fakture u CRF ?
Samo ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo privredni subjekt.

Da li su devizna plaćanja predmet CRF ?
Ne.

Da li je potrebno evidentirati svaku obustavu zarade, blokadu računa, obustavu penzije itd. ?
Ne. Predmet CRF su samo komercijalne transakcije.

Da li ima upozorenje ako uvozimo fakture koje su već evidentirane ?
Da. Nije moguće prijaviti istu fakturu dva puta, poziv će biti odbijen sa greškom.

Da li se preduzetnici registruju u CRF ?
Da. Ukoliko obavljaju komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

Da li se registruje dokument o zaduženju za prodate poklon kartice ?
Ne.

Šta je IDF ? Da li se navodi u instrukciji za plaćanje ?
To je interni broj u informacionom sistemu. Nigde se ne navodi.

Da li je izmirenje novčanih obaveza za premije osiguranja prema društvu za osiguranje potrebno registrovati u CRF ?
Ne.

Sudovi imaju veliki broj faktura prema zatvorima i KP domovima i od 01. januara 2018. su uključeni u sistem za izvršenje budžeta. Da li su takve fakture predmet registracije u CRF ?
Ne. Te uplate imaju karakter javnih prihoda i uplaćuju se sa šifrom plaćanja 253.

Da li rokovi plaćanja ostaju isti kao i za RINO ?
Da. Rokovi plaćanja su definisani Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Da li je moguća registracija predračuna ?
Da.

Da li je definisana uloga prilikom registracije dužnik/poverilac ?
Ne. Registruje se pravno lice/organ bez naznake da li je u ulozi dužnika ili poverioca.

Da li su refundacije troškova za električnu energiju, vodu itd. predmet registracije u CRF ?
Ne.

Registracija PL

Do kada će trajati registracija u CRF ?
Registracija u CRF počinje od 6. februara i trajno je otvorena. Obaveštenje o fazi testiranja odnosi se na registraciju faktura koja će trajati do 28. februara.

U kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor se vrši registracija ?
Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj organizacionoj jedinici po Vašem izboru.

Kako se vrši predaja dokumentacije ?
Predaja dokumentacije vrši ovlašćeno lice u organizacionoj jedinici Uprave za trezor koja je navedena u Zahtevu za registraciju.

Ukoliko prilikom registracije unesemo neki pogrešan podatak, na koji način možemo da izvršimo ispravku ?
Potrebno je da se obratite Upravi za trezor koja će izvršiti otkazivanje Vašeg zahteva. Nakon toga postupak registracije je potrebno ponoviti.

Kako se preuzima zahtev za registraciju u CRF ?
Obrazac za registraciju je u on-line obliku. Na stranici https://crf.trezor.gov.rs/register potrebno je popuniti i poslati formu nakon čega Vam sistem popunjen obrazac šalje na navedenu e-mail adresu.

Ko pupunjava polje JBKJS prilikom registracije ?
JBKJS popunjavaju samo korisnici javnih sredstava. Za ostale korisnike koji se registruju, polje JBKJS ostaje prazno.

Koji JBKJS navodi lokalna samouprava u zahtevu za registraciju ?
Lokalne samouprave registruju sve svoje direktne korisnike budžetskih sredstava. Dakle, prilikom registracije navode JBKJS za budžet (tip 0) i pojedinačno JBKJS za svaki organ i službu (tip 1). JBKJS (tip 0) videće sve registrovane fakture za svoje direktne korisnike, dok će direktni korisnik videti samo fakture u kojima je naveden njihov JBKJS.

Gde možemo da nađemo broj organizacione jedinice Uprave za trezor ?
Lista organizacionih jedinica Uprave za trezor se nalazi ispod polja za unos.

Čiji podaci treba da stoje u polju podaci o administratoru ?
Administrator može biti bilo koje lice koje ovlašćujete za rad u sistemu u vaše ime sagalsno Pravilniku.

Da li se firma mora registrovati na opštini sedišta ?
Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor. Nije neophodno da bude opština sedišta firme. Ukoliko za konkretnu opštinu ne postoji organizaciona jedinica u spisku, unesite najbližu iz spiska koji imate na registracionoj formi.

Da li dokumentaciju podnosi ovlašćeno lice, administrator ili može neko treće lice ?
Dokumentaciju može podneti ili preuzetii treće lice ali uz Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac 5).

Da li je greška ukoliko javno preduzeće prilikom registracije unese JBKJS ?
Ne. Javno preduzeće ima dodeljen JBKJS u Upravi za trezor i potrebno je da ga unesu prilikom registracije.

Da li se dužnici registruju u CRF ?
Da. Dužnici su u obavezi da pre plaćanja fakture ili drugog zahteva za isplatu provere da li su isti registrovani u CRF.

Kada se popunjava Obrazac 3 — Zahtev za ukidanje pristupa CRF ?
Podnosi se organizacionoj jedinici UT kada se zahteva ukidanje pristupa za pravno lice/organ i podrazumeva deaktivaciju svih korisničkih naloga (na primer, ugašeno pravno lice).

Tehnička pitanja

Da li je negde na sajtu Uprave za trezor dostupna tehnička dokumentacija za REST API inerfejs za CRF ?
Sa produkcijom, od 01. marta 2018. godine će REST biti kompletiran i postavljen link u korisničku dokumentaciju.

Da ne bi pravili uvoz JSON i CSV fajla ručno, koja je adresa Web servisa za slanje faktura, kako se povezati ?
Dokumentacija za REST servisa biće dostupna nakon 01. marta.

Da li se prilikom grupne registracije faktura dobija izveštaj o IDF brojevima registrovanih faktura ?
Ne. Faktura se u CRF vodi prema broju fakture koji je naveden prilikom registracije. To znači, da će i prilikom grupne registracije svaka faktura imati onaj broj koji je u fajlu naveden. Dužnik je u obavezi da prilikom plaćanja na nalogu za prenos u pozivu na broj odobrenja navede broj fakture pod kojim je registrovana u CRF.

Pretraživači koje podržava aplikacija ?
Preporuka je da to budu Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

Da li je dozvoljena izmena korisničkog imena koje je sistem dodelio ?
Da. Dozvoljeno je menjanje korisničkog imena.

Šta znači poruka „Korisnik je već odobren na sistemu“ kada otvaramo korisničke naloge za zaposlene ?
Korisnički nalog je jedinstven u celom sistemu. Poruka znači da to korisničko ime već postoji u okviru nekog PL i potrebno je izmeniti korisničko ime unosom nekog znaka, broja itd.

.   .   .   .   .

Aktuelnu verziju pitanja i odgovora možete pronaći na sajtu Centralnog registra faktura.    Ivan Minić

    Profesionalnu karijeru gradi od 2001. godine, a 2002. osniva Burek.com, najveću internet zajednicu na ovim prostorima sa više od 2.200.000 članova, i igru znanja i strategije Conquiztador. Prodao udeo u firmi investitorima iz Mađarske sa nepunih 23. godine i dobio…… Saznaj više »