Ministar finansija doneo je 28.09.2016. godine novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji je objavljen 30. septembra 2016. godine u Sl. glasniku RS, broj 80/16.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali je njegova primena “odložena” za 1. januar 2017. godine 1. januar 2018. godine.

Pravilnikom je propisan oblik i način vođenja evidencije o porezu na dodatu vrednost i sadržaj pregleda obračuna PDV koji će se podnositi uz svaku poresku prijavu.

Pravilnikom je predviđeno da evidencija o PDV obuhvati podatke koji se do sada nisu unosili u knjige evidencije, kao što su podaci koji bliže određuju dobra i usluge – naziv dobra, vrsta, model, tip, količina, obim i dr, zatim podatke o datumu nastanka poreske obaveze, ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje, datumu računa odnosno drugog dokumenta itd.

Propisano je da obveznik PDV na osnovu podataka pomenute evidencije za svaki poreski period sastavlja pregled obračuna poreza na dodatu vrednost na osnovu koga će popunjavati poresku prijavu.

Pregled obračuna podnosi se elektronski na obrascu POPDV uz svaku poresku prijavu odnosno uz svaku izmenjenu poresku prijavu.

Obrazac POPDV sadrži 13 tabela, u kojima će obveznici detaljno prikazati podatke o vrednosti prometa, porezu na dodatu vrednost, podatke o dobrima koja su uvezena, podatke o izmenama naknade odnosno osnovice, prometu koji ne podleže obračunu poreza i prometu koji je oslobođen PDV-a itd.

Ponavljamo da će se odredbe navedenog Pravilnika primenjivati od 01.01.2017.godine 01.01.2018.godine.

Ceo tekst pravilnika možete pročitati ovde.

Poslednja izmena dana 18. januara 2017. u 12:58


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »