Od 1.3.2017. godine overa potpisa (koja uključuje i potpise na osnivačkim aktima privrednih drušava i ugovorima o prenosu udela) će se vršiti isključivo kod javnih beležnika.

Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014 i 22/2015) propisano je da u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, ove poslove nastavljaju da obavljaju sudovi (osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova) i opštinske uprave na tim područjima.

Pored imenovanih javnih beležnika, za obavljanje poslova overe ovlašćeni su i zaposleni u kancelariji javnog beležnika – javnobeležnički pomoćnik, saradnik i pripravnik.

     Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »