Poreska uprava Republike Srbije izdala je 07. juna 2016. godine na svojoj internet stranici Obaveštenje u vezi sa primenom odredbi čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

U ovom Obaveštenju Poreska uprava podseća da je odredbama Zakona propisano da je organ dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese, kao i da se postupak vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova za stranku.

Poreski obveznici trebali bi već da osete promene unete ovim odredbama koje se odnose na obavezu državnog organa da vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok saglasno stavu 4. istog člana organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

U Obaveštenju se precizno navodi da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje. Ukoliko se potrebni podaci nalaze u evidenciji koju vodi neka druga institucija, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana.

Tekst Obaveštenja možete pročitati na internet stranici Poreske uprave, na sledećem linku.

Poslednja izmena dana 20. juna 2016. u 00:47


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »