U Službenom Glasniku 113/2017 od 17.12.2017. godine objavljen je zakon o izmenama i dopunama zakona o radu. Ovo je naročito važno za poslodavce jer je promenjen rok do kog poslodavci podnose prijavu na obavezno socijalno osiguranje za zaposlenog. Do sada je važilo pravilo da se jedinstvena prijava zaposlenog na obavezno osiguranje podnosi u roku do tri radna dana od dana zaposlenja, odnosno zaključenja ugovora o radu ili dana početka obavljanja delatnosti. Izmenom zakona o radu poslodavci će ubuduće biti u obavezi da podnesu jedinstvenu prijavu na obavezno osiguranje zaposlenog najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugo angažovanog lica na rad.

Zakon je između ostalog dopunjen u članu 35. čiji stav 2 sada glasi:

„Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.“

Ovo predstavlja još jedan vid borbe protiv rada na „crno“ jer sada više neće biti moguće zloupotrebljavati rok od tri radna dana koji se koristio za prijavu zaposlenog na obavezno osiguranje.Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »